måndag, december 18, 2006

A new way of measuring the unemployment in Sweden

Svenska (The English text below):

Fram till dags dato har man oftast i Sverige använt sig av ett system för att mäta arbetslöshet som går ut på att man från regeringens (den socialdemokratiska) sida sagt att vi har en 'öppen arbetslöshet' om si och så många procent.
Detta sätt att mäta tar dock inte i beaktande dels alla människor som erbjuds någon form av s.k. 'arbetsmarknadspolitisk åtgärd' dels de långtidssjukskrivna som önskar och vill arbeta igen dels alla de studerande som söker arbete men som kanske inte finns inskrivna i arbetsförmedlingarnas register.

Under den socialdemokratiska mandatperioden lyckades den dåvarande regeringen härigenom dölja hur verkligheten såg ut i ett bredare perspektiv och dessutom lurade man många människor att tro att man var på väg att lyckas med det s.k. 4%-målet för öppen arbetslöshet.
Socialdemokratin har visserligen alltid sagt att de, i samband med redogörelser för arbetslösheten, avsett all form av arbetslöshet - alltså inte endast den öppna arbetslösheten -men det är självfallet en sanning med modifikation.
Då man av journalister eller andra 'tvingats' att på ett djupare plan definiera och penetrera denna fråga har man under galgen presenterat andra siffror som givit en mer fullödig bild av problemet.

Sven-Otto Littorin, den nya arbetsmarknadsministern, vill nu att man skall beräkna arbetslöshet utefter de normer som råder inom EU.
Detta innebär att statistiken över det totala antalet arbetssökande/arbetslösa, så som man nu skall definiera dessa, härigenom radikalt förändras med långt högre arbetslöshetssiffror som följd.

Förutom Sverige är det, enligt Littorin, endast Kanada som beräknar arbetslöshet på samma sätt som Sverige hittilldags gjort.
Nu gäller det visserligen inte endast att genomföra förändringar i hur man beräknar arbetslösheten utan det viktiga är att komma tillrätta med densamma i någon form.
Om den borgerliga regeringen skall lyckas bättre än den socialdemokratiska återstår att se.

När det gäller socialdemokratin är det som oftast den storartade retoriken, de högtflygande målen som basunerats ut men misslyckandena vill man inte tala om.
Tvärtom har man, som jag ovan konstaterade, försökt 'manipulera' siffrorna och föra allmänheten bakom ljuset.
Man skulle i och för sig kunna anföra att socialdemokratin har haft otur vad gäller arbetsmarknadens utveckling och kopplingen mellan högkonjunktur och arbetslöshet eftersom det nu tycks som om arbetstillfällena börjar öka igen och arbetslösheten därigenom till del minska.
Om detta är socialdemokratins förtjänst eller beror på att företagen tack vare regeringsskiftet och de utlovade lättnaderna för företagen vad gäller beskattning och annat känner sig mer benägna att anställa, utgör självfallet en oavslutad diskussion.
För de arbetslösa är detta kanske mer en fråga av akademisk natur.

Den svenska och europeiska arbetsmarknaden står inför stora förändringar med konkurrensen från dels låglöneländer som utför enklare arbetsuppgifter till långt lägre priser dels länder som exempelvis Indien där man utför mycket kvalficerade arbetsuppgifter inom IT och andra teknikbaserade industrier men fortfarande till långt lägre priser än i Europa.

För Sverige och andra europeiska länder gäller det att dels specialisera sig inom de områden där man har hög kompetens och ytterligare flytta fram positionerna inom dessa områden dels se över utbildningsnivån, både inom teoretiska och mer praktiska yrkesområden.

Den socialdemokratiska regeringen hävdade ofta att vi i Sverige har ett större antal utexaminerade universitetsstuderande på magister- och doktorsnivå än många jämförbara länder men man måste se till kvaliteten på utbildningen inte endast de kvantitativa aspekterna.
Detta tror jag den nya regeringen till del förstått.

Inom vissa områden kan Sverige hävda sig väl utbildningsmässigt.
Man kan här nämna utbildningsanstalter som Chalmers Tekniska Högskola KTH i Stockholm, Karolinska institutet med flera.
Inom andra områden dock och inte minst humaniora håller utbildningen inte lika hög internationell standard. Detta kan sägas, till del, vara bevisat av alla de studerande som från olika länder anländer till Sverige för universitetsstudier inom ramen för det s.k. 'Erasmusprogrammet' eller liknande, varav många anser de svenska högskoleutbildningarna inte nå upp till europeisk standard.

Någon kanske invänder att humaniora inte är ett område inom vilket vi som nation, kan komma att erhålla inkomster men där tror jag man tänker fel.
Det tenderar bli mer och mer viktigt att anlägga andra perspektiv på den samhälleliga utvecklingen än ett rent naturvetenskapligt-matematiskt eller ekonomiskt.
Hur ett framtida samhälle långsiktigt skall gestaltas ur exempelvis ett resurs-och miljöperspektiv, är något man kan finna praktiska lösningar på med hjälp av naturvetenskap, teknik och matematik men innan vi kommer dit behövs de personer som kan ge mer djupgående, existentiella, historiska och filosofiska svar på varför detta bör ske.

English:

In short: The Swedish Government is going to radically change the way of measuring unemployment in our country.

The new system is similar to or rather an exact copy of how countries within EU measure unemployment today.

This change in policy was today publically declared by the Minister for Employment, Sven Otto Littorin.
The former Swedish Social Democratic Worker's Party of Sweden always talked about the 'open unemployment' but seldom about the 'hidden unemployment' that partly concists of those sick-listed people who are able to work but for different reasons do not get a job partly of young university students who also wish to work but because of the labour market within their field for a shorter or longer period of time stays unemployed.

We also have to include those people who are 'hidden' behind labels as 'labour market training'.

If the new government is going to succeed in changing the development concerning unemployment and being able to change the prerequisites for employers/companies and employees is yet to be shown.
Things doesn't change by changing the grounds for statistic calculations.

The former social democratic government said that their aim was to get the unemployment rate down to 4% before the end of 2006 (or even earlier).
They did not succeed, not even by hiding the true figures concerning unemployment in our country.
Some could say that they had 'bad luck' as it now seems as more and more people gradually get jobs and this could be seen as a proof of the former governments successful policy.
This could of course be true but on the other hand it could also be a result of the fact that the new government have promised reliefs in taxation and other duties for enterprises in Sweden. Who knows?

The competition now comes partly from low income countries that are able to perform simple jobs to better prices partly from countries like India who are able to perform highly qualified work to better prices than the European companies can.
In Sweden and other countries one now have to improve knowledge and skills within those areas where there are good conditions to do so, for example within highly qualified technical and (bio-)medical fields or within information technic.

This does require qualified university education, both theoretical and vocational.
This is not always the case in Sweden.

Within technical and (natural) scientific areas we can compete fairly well.
This also goes for education within the medical field but when it comes to the Humanities there is still much to be done.
This we can see when students from other countries come to Sweden for studies at our universities.
They often find the demands lower and also find it easier to get higher grades than in their own countries.

This is not good and when the former government often boasted about the fact that we in Sweden had more people being graduated with master- and doctor's degree, they did not take in to consideration the qualitative, only the quantitative aspects.

Why do we need the Humanities?
Well, the technical- and natural sciences can provide us with solutions to certain problems but the more profound discussion, insight in and deeper knowledge of why we have to change some living conditions for mankind is something the Humanities can provide more detailed answers to.(Photo copied from: http://philsbackupsite.wordpress.com/2009/10/02/)

0 commentaires: