tisdag, december 12, 2006

Anpassning för funktionshindrade lågt prioriterat område.

Senast 2010 skall hinder som försvårar för funktionshindrade att nå allmänna platser vara borta har det sagts.
Hittills har endast fem procent av hindren åtgärdats.

Detta är ett område som diskuterats i många år och där storslagna visioner har fastslagits av olika politiska partier både på riks-, och kommunalplanet.
Fortfarande behandlas människor med funktionshinder på ett nonchalant sätt.
I stads- och bostadsplaneringar tas sällan i beaktande de skilda problem olika typer av arkitektur eller andra produkter kan ge upphov till för synskadade eller rullstolsbundna, för att nu endast nämna två kategorier av många.
Är det kanske så att våra politiker och beslutsfattare inte anser denna grupp vara tillräckligt stor för att utgöra ett intressant 'väljarsegment'? I så fall får man nog sätta sig ned och räkna igen.

Vad gäller det praktiska utförandet eller planeringen av arkitektur eller hjälpmedel som underlättar för funktionshindrade, råder ingen brist på fantasi och idéer.
Det är som vanligt våra politiker som utgör bromsklossen i planeringen och utförandet av åtgärder för de människor som hindras i sin framkomlighet p.g.a. att vårt samhälle utformats för någon form av 'genomsnittsmänniska' med de flesta fysiska och psykiska funktioner i behåll.
Skärpning politiker!

Försök sätta er in i dessa människors situation. Det borde inte vara så svårt - inte ens för er!


(Foto två funktionshindrade i rullstol kopierat från: http://edu.ikd.hik.se/ezpublish/var/hik/storage/images/tidning_21_09/
handikapp_2010/aennu_inte_helt_oeppet_foer_funktionshindrade/72467-11-swe-SE/aennu_inte_helt_oeppet_foer_funktionshindrade_large_wide.jpg)

0 commentaires: