söndag, april 22, 2007

Hedda Gabler by Ibsen

Svenska:

Stockholms stadsteater ger återigen Henrik Ibsens pjäs 'Hedda Gabler' (berättelsen i korthet på Dramatens hemsida: Hedda Gabler) som Ibsen skrev 1890.

Ingmar Bergman har satt upp denna pjäs vid ett antal tillfällen och Margareta Garpe har gjort den för tv.

På Stadsteatern och även Dramaten har den också givits med jämna mellanrum. Ibsen är en populär dramatiker i Sverige och inte bara här för övrigt.

'Hedda Gabler' är en pjäs som handlar om generalsdottern som gifter sig med den relativt anemiske och tråkigt Jörgen Tessman och som till slut håller på att gå under av leda p.g.a. deras händelsefattiga liv. Man påminner sig Ibsens Nora i 'Ett dockhem' men också Gustave Flaubert's 'Madame Bovary' och hennes liv som även det var minst sagt händelsfattigt där spänningen infann sig i form av Léon, advokatbiträdet och jordägaren Rodolphe Boulanger.

Regisserar denna gång gör en norrman, nämligen Alexander Mörk Eidem.

Uppsättningen fick på tidningarnas kultursidor och i radions kulturnyheter god kritik: "De enklaste och de största frågorna - och smart, snygg, samtida teater!" avslutar kritikern Anneli Dufva i radion sin recension.

English:

Stockholm Municipal Theatre again put on Henrik Ibsen's play 'Hedda Gabler' (Wikipedia on 'Hedda Gabler'), a play he wrote in 1890.

Ingmar Bergman have directed this play on stage at a number of occasions and the Swedish director Margareta Garpe did it for tv. At Stockholm Municipal Theatre and the Royal Dramatic Theatre it has been played at regular intervals. Ibsen is popular in Sweden (an not only in Sweden).

'Hedda Gabler' is the story about the daughter to a general who marries the relatively anemic and boring Jörgen Tessman and in the end almost perish of boredom because of their uneventful life. One instinctively think of Ibsens Nora in 'A Doll's House' but also Gustave Flaubert's 'Madame Bovary' and her boring life where the excitement came in the shape of Léon and Rodolphe Boulanger.

Directing this time is a Norwegian, namely Alexander Mörk Eidem. The production got very good reviews in Swedish newspapers and radio (the cultural news): "The simplest and greatest questions - and smart, neat contemporary theatre!" the critic Anneli Dufva ends her review.


(Photo 'Hedda Gabler' copied from: http://minerva.bloggsida.se/files/20)

(Photo 2 from 'Hedda Galber' copied from: http://www.ibsen.net/image/114504/1/114504_1.jpg09/04/hedda-gabler.jpg)

fredag, april 13, 2007

The Sun (not the newspaper) is shining again on us in Stockholm

Svenska (English below):

Äntligen har solen kommit.
Jag vet att den visade sig för ett tag sedan men nu tycks det som om värmen har kommit för att stanna?
Detta är alltid osäkert i höga nord och det sägs enligt gammal tro att innan våren/sommaren anländer skall vi uppleva sju så kallade 'starvintrar'.
Med detta uttryck menas att efter några dagar av sol och värme kommer snö, hagel och kyla för att snart försvinna igen och därefter upprepas detta sju gånger innan våren/sommaren.
Hoppas detta inte är fallet i år.
Jag erinrar mig att min mor berättade att hon på 40-eller 50-talet upplevde en midsommarafton med snö.
Aurore och jag har haft vår första picnic redan och det var på Djurgården. Även idag - fredag 13/4 (Jason) - har vi med oss eget kaffe och lite tilltugg. Kanske 20 grader till helgen.
Var hälsad värme!

English:

At last the sun has arrived.
I know that we have had sunny weather to and fro for a while but this time it looks as if 'he' (the sun) has arrived for good.
This is of course always very uncertain in these northern parts of the world to which we unfortunately belong and according to an old proverb we have to live through 'Seven Starling winters' before the spring/summer finally arrives.
This means that after some days of sun the snow and cold returns but disappears quickly followed by sun and then snow again.... and so forth seven times! I hope this is not the case this year.
My mother told me that she in the 1940's or -50's experienced snow at Midsummer Day.
Aurore and I have already had our first outdoor pic nic/pique nique (indoor pic nic's are not so common) a week ago in 'Tiergarden' ('Djurgården') and we brought coffee and yum-yum also today, Friday the 13th of April (Jason). 20 degrees Celsius this weekend.


(Photo of the sun copied from: https://www.irphe.fr/~ansel/soleil_1.gif)

torsdag, april 12, 2007

A Vindication on Natural Diet and On the Vegetable System of Diet by Percy Bysshe Shelley


Svenska (English below):

Har nyligen läst en eller snarare två essäer skrivna av Percy Bysshe Shelley vilka utgör kraftfulla inlägg till förmån för vegetarisk kontra animalisk föda;
'Den naturliga näringen' som den övergripande titeln har kommit att bli på svenska.

Detta verk är indelat i två delar, nämligen 'Försvar för en naturlig diet' samt 'Om den växtbaserade dieten'.

I dessa två texter argumenterar Shelley synnerligen vältaligt till förmån för att människan borde vända sig bort från animalisk föda och produktion av densamma till vegetarisk.

Här anförs argument som är synnerligen adekvata, stringenta och även idag högaktuella.
Exempelvis tar Shelley upp frågor kring framställningssättet med användande av naturresurser - inte minst vatten och foder - på ett slösaktigt och skadligt sätt, djurens lidande, den moraliska påverkan på människan som varelse utifrån det faktum att vi är beredda att döda och slakta andra levande varelser för att kunna tillgodose vårt behov av näring.
Hur påverkar detta oss i förhållande till annat levande inklusive vår egen art?

Till detta kommer en rad olika argument baserade på vår biologiska konstitution, som exempelvis tarmsystemets och tändernas utformning och hur väl eller illa dessa korresponderar med ätande av kött.

De delar i denna pamflett där Shelley använder sig av osakliga argument är bl.a. de passager i vilka han hänvisar till för den nutida läsaren fullständigt okända män och kvinnor vilka uppnått hög ålder, enligt Shelley, tack vare en vegetarisk diet.

Idag då diskussionens vågor går höga kring frågor om djurhållning, växthuseffekt, vattenbristen i världen etc. utgör denna bok ett intressant och tidigt exempel på tankar som även idag har sin giltighet.

Shelley var förvisso inte den förste att plädera för eller skriva om vegetarianism men man måste nog tillerkänna hans alster ett stort mått av relevans .

För er som redan är vegetarianer alternativt veganer är denna bok ett intressant historiskt dokument som ingalunda tillhör avdelningen arkaiska, daterade, museala föremål.
För dem av er som ännu inte övertygats om vegetarianismens många fördelar framför animaliskt födointag, kan denna bok utgöra ett tankeväckande filosofiskt arbete som kanske kan leda till en omvärdering av synen på vårt födointag.

Läs den!

English:

I have recently read one or rather two essays that constitute a powerful contribution in favour of vegetarian versus animal food:
'A Vindication of Natural Diet' and ´' written by Percy Bysshe Shelley.

In these two texts Shelley extremely eloquent argue in favour of the thought that man should turn away from eating and producing animal foodstuff and instead turn to a vegetarian lifestyle.

He brings forward arguments that are very adequate, stringent and up to this day highly topical.

They arguments concern questions around the production of food using big natural resources - not least water and fodder - in a squanderly and harmful way, the suffering of animals, the moral impact on man as a creature based on the fact that we are prepared to kill and slaughter other living beings in order to satisfy our need for nourishment.

Added to this there are a few arguments in favour of vegetarian food based on our biological constitution; the way our intestines are shaped the shape of our teeth and how well our badly it corresponds with us as 'meat eaters'.
There are some parts in this lampoon where Shelley uses irrelevant arguments, for example where he mention names of people of whom the modern reader never heard and referring to the fact that they have become very old thanks to vegetarian diet.

Today when the problems of how animals are treated by man, the problems of global warming, the lack of water in great parts of the world is heavily debated, this book is a early example of thoughts that are relevant up to this day.

Shelley was by no means the first author or thinker who pleaded for a vegetarian life-style but his little lampoon is well worth reading.

For those of you who are vegetarians, this book is an interesting historical document still being relevant in most parts. For those who are not vegetarians it's an interesting debate book that perhaps could lead someone to reassess the conviction concerning eating meat and if that really is the best way of living from an environmental and health aspect.


(Picture of the book 'A Vindication on Natural Diet' copied from: http://covers.openlibrary.org/b/id/5597042-L.jpg)
(Image/painting Percy Bysshe Shelley copied from: http://www.thefamouspeople.com/profiles/images/p-b-shelley-1.jpg)

A biography about Majakovskij in Swedish and the first non-Russian?

Svenska:

Författaren Bengt Jangfeldt har skrivit en stor biografi om den ryske författaren Vladimir Majakovskij med titeln 'Med livet som insats - berättelsen om Majakovskij och hans krets'.

Jangfeldt är sedan tidigare en introduktör, översättare och stor kännare av rysk litteratur och har förutom Majakovkskij översatt även Joseph Brodsky.

Den 'krets' som Jangfeldt inviger läsaren i är minst sagt namnkunnig:
Osip och Lili Brik, Majakovskijs egen äktenskapskartell. Roman Jakobson, Viktor Szjklovskij, Kandinskij, Chlebnikov, Lunatjarskij, Alexander Rodtjenko, Boris Pasternak.
Förutom dessa de 'närmaste' vännerna och kollegerna finns lite i utkanten även Meyerhold, Eisenstein, Chagall, Sjostakovitj, Maxim Gorkij.

Har ej läst Jangfeldts bok men den erhöll i radions Kulturnytt god kritik av Göran Sommardal som konstaterade att detta enligt uppgift skall vara den första icke-ryska biografin om Majakonvskij .

English:

The Swedish author Bengt Jangfeldt has written a biography about the great Russian author Vladimir Majakovskij with the title 'With the life at stake - the story about Majakovskij and his circle' (my translation).

Jangfeldt has for many years been an introducer to, translator off and great authority on Russian litterature in Sweden and besides Majakovskij he also have translated works by Joseph Brodsky for example.

The 'circle' mentioned in the title of this book concists of the following persons:
Osip och Lili Brik, Majakovskijs own 'marriage cartel', Roman Jakobson, Viktor Szjklovskij, Kandinskij, Chlebnikov, Lunatjarskij, Alexander Rodtchenko, Boris Pasternak.
Besides these his closest friends and colleagues we also find names like Meyerhold, Eisenstein, Chagall, Sjostakovitj, Maxim Gorky.

I have not read this book but according to one critic in Swedish radio this is supposed to be the first non-Russian biography about Majakovskij.

(Photo at the top Vladimir Majakovskij copied from: http://www.massimobaraldi.it/wp-content/gallery/majakovskij-per-la-voce/majakovskij-02.jpg)

(Photo Bengt Jangfeldt copied from: http://www.hum-vasteras.se/jangfeldt.JPG)
(Photo Majakovskij copied from: http://static.seppukoo.com/6/6/1478227166/1478227166_l.jpg)

Kurt Vonnegut dead


Svenska:

Kurt Vonnegut är död och de flesta av oss kanske mest känner honom som författaren till 'Slakthus 5' som utspelar sig under bombningen av Dresden under andra världskriget och till stora delar är självbiografisk. Denna roman har också filmats.
Förutom detta verk har han skrivit bl.a. 'Sirenerna på Titan'; 'Moder Natt'; 'Vaggan' och 'En man utan land' vilket utgorde hans sista verk.

Hans böcker utgör en relativt brokig blandning av science-fiction liknande litteratur och mer verklighetsnära skildringar vilka många gånger bottnar i självupplevda händelser (vilket kanske kan sägas om alla kostnärliga verk och därför utgör en truism).
Han gisslar samtidsfenomen som han finner osmakliga och har varit en av de starkaste kritikerna av USA och dess politik och samhälle.
Överhuvud är han en stor kritiker av den västerländska livsstilen och inte minst det han upplever som kristenhetens självrättfärdighet och historiskt sett grymma framfart i trons namn.

English:

Kurt Vonnegut is dead and most of us know him for his novel 'Slaughterhouse-Five' where the story is set in Dresden during World War II and this novel is also partly autobiographical. This novel has also been adapted on film.

Besides this novel he also has written 'The Sirens of Titan'; 'Mother Night'; 'Cat's-Cradle' and 'A Man Without a Country' (the last book he wrote before he died).
His books is an unorthodox mixture between science-fiction-like litterature and more 'real-life' accounts that to some extent are built upon his own very personal experiences (as could be said about all artistic expressions and therefore becomes a truism).

He mocked contemporary phenomena that he found repugnant and he has been one of the foremost critics of USA and the political and social development of his native country.
On the whole he was a great critic of the Western lifestyle and not least what he experienced as Christianity's self-righteous and cruel ravages through history and all in the name of faith.

onsdag, april 11, 2007

Parsifal

Svenska (English below):

I helgen - 6-8/4 - var det årets andra premiär på Parsifal, Richard Wagners sista opera. Den sattes även upp i februari i Karlstad domkyrka i regi av Wilhelm Carlsson.LienDenna gång var det Göteborgsoperan som i Yannis Houvardas regi gav publiken en chans att se detta verk och kanske jämföra om man har sett den uppsättning som gavs i Karlstad.

Denna opera skall enligt traditionen uppföras på långfredagen och det gjorde den också.
Enligt en annan tradition hade Wagner förbjudit applåder efter första aktens slut eftersom han såg på detta verk ur ett synnerligen andligt perspektiv.
Verket är också ett av musikhistoriens mest omdiskuterade bl.a. beroende på de komplicerade kvinnoporträtt han visar upp, hans påstådda antisemitiska udd samt det mångbottnade religiösa budskap som här presenteras.

Till grund för Wagners libretto ligger material han använt sig av ur medeltida berättelser om den heliga Graal och de riddare som satts att vakta denna relik.

Urpremiär för operan skedde i Bayreuth - var annars - år 1882.

English:

This last weekend - 6-8/4 - the second première in Sweden this year for Richard Wagner's opera 'Parsifal' took place at the Gothenburg Opera House. In February they put on a production of this opera in Karlstad Cathedral. Yannis Hovardis directed Parsifal at the Gothenburg Opera.

According to tradition this opera should be staged at Good Friday and that is exactly what the operahouse in Gothenburg did. According to another tradition Wagner had forbidden applause after the end of the first act and this because he looked upon this opera as being a sacred work.This opera has also been heavily debated because of it's complicated portrait of women, Wagner's antisemitic tendencies and the multi faceted religious messages presented in this work.

As a basis for his libretto he has used a great deal of medieval material concerning the Holy Grail and the knights who where supposed to gard this sacred relic.

It had it's première in 1882.


(Picture/painting Parsifal copied from: http://ilearnsoicanlead.net/tie542/wq/pix/parsifal.jpg)