tisdag, januari 23, 2007

Flannery O'Connor: Wise Blood

Svenska (English below):

'Blodsbunden' av Flannery O'Connor kan betecknas som ett synnerligen mörkt verk med absurdismen och tragikomiken som bärande inslag.
Flannery O'Connor föddes 1925 i Savannah i södra USA och dog 1964 i Baldwin County, Georgia. Hennes föräldrar var både troende katoliker, något som påverkade hennes författarskap eftersom hon ofta i sina verk kom att beröra olika religiösa frågeställningar. Detta inte minst i nedanstående verk.

Boken handlar om ett antal individer av mer eller mindre (oftast kanske mindre) moraliskt tvivelaktig karaktär.
Fr.a. får vi följa en man vid namn Hazel Motes som efter avslutad militärtjänstgöring återvänder till den amerikanska heta Södern och staden Taulkinham som är en helt fiktiv stad med självklara förebilder bland de samhällen i vilka O'Connor växte upp.
Motes möter då han återkommer till Taulkinham människor som är eller upplevs vara lika socialt anpassade som han själv.
Andra figurer som passerar revy är Enoch Emery som arbetar vid stadens djurpark trots att han föraktar djur. Omgivningen tycks dock förakta honom lika mycket som han föraktar 'sina' djur.
Vi finner också den blinde predikanten Asa Hawks som alltid åtföljs av sin dotter Sabbath Lilly Hawks.
Kontakten med denna predikant och många andra människor huvudpersonen Motes finner vara antingen bigotta eller överdrivet sekulära i sin världsuppfattning, leder honom till att grunda en egen kyrka; 'Kyrkan Utan Kristus'.
Detta är enligt honom den kyrka ”där de blinda inte ser, där de lama inte går och där det som är dött förblir dött”.
Samtidigt som man här kan tolka in en kritik mot den 'falska' kristendom eller tro som han fann är boken också kritik av den moderna sekulariseringen av kyrkan, ett parodierande av den existentiella filosofin och idéen om att det bortom den omedelbara och uppfattbara situation i vilken vi lever och verkar inget annat finns.
Inget 'hinsides'.

I denna bok tycks varken hopp eller tröst finnas för de enskilda individerna i ett samhälle präglat av fattigdom, ignorans och uppgivenhet.English:

Flannery O'Connor written the book 'Wise Blood' (1952) and it's a book that can be described as a extremely dark account of a community in the South of USA.
The absurd and tragicomic elements in the book differential feature in this book.
Flannery O'Connor was born 1925 in Savannah in the southern parts of USA and she died in Baldwin County, Georgia in 1964.
Her parents where catholic believers, something that came to inluence her writing as she often dealed with issues concerning faith, 'unfaith', secular beliefs and religious questions on the whole.

The main character in this book is Hazel Motes who after finishing his military service return to the fictitious town of Taulkinham in the southern parts of USA, a community with clear references to small towns that could have served as a model for this one.
In this town he meet people that are or are perceived as socially maladjusted. This is something they share with Motes. One of the characters we meet is Enoch Emery who works in the local zoo despite despising and hating animals.
Another character is the blind preacher Asa Hawks always accompanied by his daughter Sabbath Lilly Hawks.
Motes relation with Hawk, the preacher and all the other people he feels being either bigoted or to secular in their conception of the world, leads him to start his own church; 'The Church without Christ', where "the blind don't see, where the paralysed don't walk and what is dead stays dead" (my translation from Swedish).

We can on the same time interpret this as a criticism against the 'false' Christianity where the confession of the lips are prevalent, as well as a criticism against the outmost secular form of thinking where everything that exists is those things we can see and touch and besides this there is nothing.
Neither can we, according to this thinking, expect anything after death.
The book is as well a criticism against the secularism of the church and also, as stated above, a parody of the existential philosophy.

It does not seem to exist any hope or consolation for the poor, dejected and ignorant people in this book.
(Photo Flannery O'connor taken from: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9c/FlanneryO%27Connor.jpg)

(Picture cover 'Wise Blood' taken from: http://my52books.com/wp-content/uploads/2011/10/presents9.jpg)
(Photo Flannery O'Connor with self protrait taken from: http://spurgeon.files.wordpress.com/2010/03/flannery-oconnor-self-portrait.jpg)

José Carreras and aircrafts in SwedenSvenska (English below):

Tenoren José Carreras (The Unofficial José Carreras website) kommer till Sverige och Värmland Classic Festival i Karlstad i senare i år och då är det nio år sedan José Carreras senast sjöng i Sverige.
Den 5 september arrangeras en utomhuskonsert med José Carreras och Värmlandsoperans Sinfonietta.

Vad gäller de mycket kända, stora operaartister är det ovanligt att de besöker Sverige och då de gör detta sker det oftast i samband med festivaler - som ovan - eller liknande arrangemang.

Sällan får exempelvis Stockholmsoperan eller Göteborgsoperan möjlighet att engagera operaartister på högsta internationella nivå.
Detta har till del att göra med det faktum att de mest framstående artisternas gager är så pass höga - eller åtminstone anses vara det - att svenska institutioner uppenbarligen inte anser sig ha råd att engagera dem utan att det riskerar att drabba den ordnarie verksamheten.
Många internationella operaartister reser också från operametropol till operametropol för korta inhopp i föreställningar och deta upplever de lokala sångarna, musikerna och regissörerna som ett avbrott i verksamheten som inte tillför föreställningen annat än internationell glans.
Nog så viktigt ibland dock.

Sverige har och har alltid haft många framstående operaartister men oftast försvinner de utomlands då de nått en tillräckligt hög nivå på sitt konstnärsskap.
Detta skall inte som i alla andra sammanhang skyllas på att 'vårt land är litet'.
Det är de facto inte storleken på ett land eller antalet invånare som är bestämmande för vad man satsar sina resurser på.

Vi kan i ett historiskt perspektiv se att Sverige har lyckats få fram många skickliga yrkesmänniskor inom naturvetenskapliga områden, teknik och i ett senare skede IT.
Bl.a. har vi lyckats skapa åtminstone fem högteknologiskt avancerade stridsflygplan, de i folkmun benämnda 'Saab 32 Lansen', 'Saab 29 Tunnan', 'Saab 35 Draken', 'Saab JA 37 Viggen' och 'Saab 39 Gripen'. (Se bilder nedan)
Vi har även inom andra områden skapat framstående produkter och under ett antal decennier hade vi två stycken bilmärken - Saab och Volvo - i egen regi som även i ett internationellt perspektiv sålde förhållandevis väl.

Det handlar alltså mer om vad ett land, dess befolkning, politiker och beslutsfattare anser vara viktigt att prioritera och till detta tycks viss typ av skapande kultur inte höra.

Sverige är i många fall ett fattigt land vad gäller inte minst att ta till vara de enorma mänskliga resurser som finns inom kulturområdets vida ram.
Någon kanske invänder att även flygplan och bilar skall sägas tillhöra kulturområdet och jag kan i princip se riktigheten i ett sådant resonemang men som tidigare konstaterats, inom dessa områden har det sällan saknats vilja att satsa ekonomiska resurser från politikers och beslutsfattares sida.

English:

The tenor José Carreras (Wikipedia on José Carreras) arrives to Sweden and 'Värmland Classic Festival' in Karlstad in the province of Värmland later this year.
It is nine years since he last visited Sweden and the fifth of September an outdoor concert with the Värmlands Opera Sinfonietta will be arranged.

When it comes to the renowned, great opera artists it's very unusal that they visit Sweden and if they do it's often in connection with som festival like this one.
These international top artists are seldom engaged by the Opera houses in Stockholm or Gothenburg for example.

This has to some extent to do with the fact that the most prominent artists fees are, or is regarded to be, too high and obviously Swedish institutions don't seem to afford engaging them without this affecting the regular activity.
Many international opera artists travels from one opera-'metropolis' to another performing one or two times in different productions and local singers, musicians and directors sometimes feel that this interrupts the long-term work with a production.
They often think that these 'jump-ins' does'nt provide any 'surplus' to the production, more than international flare. The audience might be of another opinion though and maybe they sometimes feel that this kind of 'internationalism' enriches the opera performance.

Sweden has and have always had many prominent opera artists but often they go abroad to perform when they have reached a sufficient high nevel of artistry.
I don't think though that this should be blamed on the fact that Sweden is a 'small' country as is often said. It's not the size of a country that decides what one what one should spend the money.

In a historical perspective we can see that Sweden have been very succesful in many other areas within natural science, technique and IT.
Among other things we have succeeded in constructing five advanced military aircrafts ('Saab A 32 Lansen', 'Saab J 29 Tunnan', 'Saab j 35 Draken', 'Saab JA 37 Viggen' and 'JAS 39 Gripen', the popular Swedish names of these aircrafts - photos below), two cars, Saab and Volvo (nowadays not owned by Sweden though).

It's more a question about what a country, its population, politicians and decision-makers consider being important and in this context certain cultural expressions is not regarded 'important'.
In many respects Sweden is an extremely 'poor' country when it comes to safeguarding the enormous human resources we are in possession of within a wide range of the cultural sector.

Someone might say that aircrafts and cars are also a part of the cultural sector and this can of course be true in some sense but as I earlier wrote: Within these industrial segments there is seldom a lack of resources and financial support from society but that is really the case within the arts.
(Photo Värmlandsoporan taken from: http://www.varmlandclassic.org/bilder/foton/teatern.jpg)

(Photo 'Tunnan' taken from: http://www.eichhorn.ws/assets/images/saab29_tunnan.jpg)
(Photo 'Lansen' taken from: http://content.expressen.se/blog/83/18/05/j-a-e/images/Lansen.jpg)
(Photo 'Draken' taken from: http://www.hallekis.com/arkiv/xx051026-draken2.jpg)
(Photo 'Viggen' taken from: http://www.aerospaceweb.org/aircraft/fighter/viggen/viggen_04.jpg)
(Photo 'Gripen' taken from: http://militarareflektioner.files.wordpress.com/2007/02/jas39.jpg)

The Palestinian ensemble 'Maqamat' visit Sweden


Svenska:

Den palestinska ensemblen Maqamat, som består av ungdomar från The Edward Said Conservatory of Music på Västbanken, är på besök i Sverige.
I veckan genomför de konserter och workshops i Göteborg och Oskarshamn.

English:

The Palestinian ensemble Maqamat, consisting of young musicians from The Edward Said Conservatory of Music on the Westbank is visiting Sweden.
This week they are doing concerts and workshops in Gothenburg (Göteborg) and Oskarshamn.

söndag, januari 21, 2007

Parias by Ola Hansson

Svenska (English below):

'Parias' skriven av Ola Hansson är en bok om kriminalitet och dess bakomliggande psykologiska faktorer. Orsaken till ett brott kunde inte utestlutande sökas i en dikotomi mellan 'goda' och 'onda' handlingar alternativt 'goda' eller 'onda' människor enligt Hansson.

Vem var Ola Hansson?
Han föddes 1860 och dog 1925 och ansågs av de flesta som en särling i dåtidens författar-Sverige.
Hans verkförteckning omfattar både prosa, lyrik, essäer och han ägnade sig också åt litteraturkritik.
Han tog sig alltså an flera olika genrer men de svenska litteraturkritikerna och författarna tycktes inte ha uppskattat hans litterära kvaliteter eller var det kanske hans åsikter som utgjorde stötestenen?

Debuten skedde 1884 med 'Dikter' i vilken det kan sägas att han samlat dåtidens 'anda' (om en sådan kan spåras); kärleken, medkänslan, de 'stora' känslorna och d:o tankarna vilken mången konst av skilda slag, försökte ge uttryck för.
'Dikter' verk fick relativt gott mottagande men hans nästa ouevre 'Notturno' rönte inte alls lika stor famgång eftersom han här, i motsats till sitt förstlingsverk, valde en helt annan väg inom litteraturen, åtminstone på den svenska litterära scenen.
I detta verk var han inspirerad av symbolismen och den dekadenta litteraturen. Förebilden var Charles Baudelaire.
Hansson möttes av total brist på försteåelse i sin samtid i vårt land.

'Parias' kom så ut 1890 och innan dess hade Hansson givit ut ett antal verk som till största delen möttes av kritik och oförståelse av den dåtida svenska litterära parnassen.
Ett tidigare verk - 'Sensitiva Amorosa' - hade inte ens funnit någon förläggare i Sverige.

I 'Parias' är det, ur ett freudianskt perspektiv, kriminaliteten och dess bakomliggande psykologiska orsaker som utforskas av Hansson.
Hansson söker finna eller åtminstone noggrannt undersöka gränslinjen mellan vad som anses vara 'normalitet' och 'vansinne' samt om man alltid så enkelt kan sägas kunna klargöra gränsen dessa båda poler emellan.

Författaren fick idéen till boken då han bevittnade en rättegång där en ung kvinna stod inför rätta för ett barnamord hon sades ha begått.
Hansson ansåg att kvinnan handlat omedvetet samt inte varit 'tillräknelig' då hon utfört denna handling, ett resonemang vars konsekvenser borde leda rätten till slutsatsen att hon inte kunde ställas till svars för sina handlingar.

Detta var vid tidpunkten säkert mycket radikala åsikter.
Dåtidens rättsskipning tog inte alltid hänsyn till andra bakomliggande faktorer än de rent uppenbara faktiska omständigheterna kring ett brott.
Sedan många decennier görs i rättsprocesser denna evaluation men i den tid Hansson levde var det knappast legio.

I denna bok kom en av novellerna att bli en skönlitterär version och tolkning av just denna specifika händelse men alla åtta berättelserna i "Paria" innefattar i sig själva olika aspekter på samma tema.

Engelska:

'Parias' is a book written by the Swedish author Ola Hansson born 1860 and dead in 1925.

This book deals with the queston about crime and the psychological factors behind crimes and why people commit them.
The causes of crime can not, according to Hansson, be found in just a dicotomy between 'good' and 'evil' deeds or 'good' or 'evil' people.
He wanted to unveil other factors behind the criminal act.
This was in his time something unusual.

Today the judicial system always or most often take in consideration factors like this but not in the days of Hansson.

Ola Hansson was regarded as an excentric person by his colleagues and litterature critics in those days.
He had great problems in getting the publishing houses to publish his works.
His debut came with the novel 'Dikter' ('Poems') and was relatively well received. Mainly perhaps because it expressed the spirit of the time with subjects as love, compassion, the 'great' emotions and ditto thoughts and this appealed to his contemporaries.
His next work was 'Notturno' but this novel was not received well as he in this piece of work was influenced by symbolism and decadence, something Sweden and it's authors and critics where not prepared for at the time.

'Parias' is inspired by a trial Hansson witnessed.
In this trial a young woman was accused of child murder but he regarded her innocent as she, according to him, had commited this crime in a unconscious state of mind, not responsible for her actons.
He is in this book inspired by Sigmund Freud and his thinking.
The author wanted to investigate the boundaries between 'normality' and 'madness' and prove that this border is very thin.

(Photo Ola Hansson taken from: http://2.bp.blogspot.com/_I0vfOwLqtfA/SIIbi0DaySI/AAAAAAAAAAc/0kZ1bIBvcsk/s320/Ola_hansson.png)

söndag, januari 14, 2007

Kappan/The Overcoat by Gogol

Svenska (English below):

Häromdagen läste jag 'Kappan' av Nikolaj Gogol
Jag har läst den förr men ville nu läsa om denna klassiker.

Den är kort varför jag kan rekommendera den för er som inte känner att ni har tid att ägna alltför lång tid åt läsande av skönlitteratur.
Förhoppningsvis väcks intresset även för romaner av större omfång om detta inte tillhör läsandets vana för er.

'Kappan' handlar, som de flesta vet, om den enkle mannen Akakij Akakijevich, en ämbetsman som hunsas av sina arbetskamrater och många andra.
Detta förvärras inte minst av hans enkla klädnad, en sliten rock.
Akakijevich - även denna man är kopist, som i fallet 'Bouvard et Pécuchet' - sparar pengar under en tid för att kunna förverkliga drömmen om en ny rock (kappa) och till slut ges han möjlighet beställa denna av en bekant skräddare.
Han är så besatt av att sköta sin enkla syssla att han inte märker att allt omkring honom faller isär och då inte minst hans rock.
Efter att ha givits tillfälle att sy upp en ny rock förändras både hans egen självbild och omgivningens syn på honom.
Han blir inbjuden till societeten och det sällskapsliv han tidigare inte ägnade sig åt blir honom nu givet.

Denna historia skulle kanske kunna ha slutat väl om - som Gogol själv uttryckte det - ”det inte varit för de allehanda olyckor som beströr livets väg”.

Läs 'Kappan'!


English:

The other day I read 'The Overcoat' by Nicolai Gogol. I have read it before and so have many of you.

It is the story about the simple clerk, Akakij Akakijevich, who is working as a copist - by the way the same job as 'Bouvard' and 'Pécuchet' in the novel by the same name written by Flaubert - and whom every person seem to be entitled to mock.
This is not improved by the fact that his overcoat is in a terrible shape. His clothing is on the whole very simple and worned out.
To some extent this is his own fault. In attending to his work he is so absorbed that he doesn't notice his own decay.
His dream is to be able to buy a new coat and he saves money to be able to realize this immediate goal in life.
In the end he is able to purchase a new coat from a tailor he knows and this dramatically changes his life.
Everyone now wants to meet him and he is invited to partys and society. This story could have ended in a positive way with Akakijevich regaining his dignity and respect but it doesn't.
There is of course a moral of the story but read and learn for yourself.

For those of you who feel that you don't have the time to read a book - or perhaps prioritize other things in life - start with this one. It's such a short story that you read in no time at all and it's well written.

(Photo Gogol taken from: http://www.parodos.it/im/foto%20biogafie/NikolaiGogol.jpg)
(Picture/photo 'The Overcoat' taken from: http://img1.fantasticfiction.co.uk/images/c0/c3339.jpg)

söndag, januari 07, 2007

Swedes, cookbooks and fast food

Svenska (English below):

Enligt undersökningar som gjorts på området ges det i Sverige ut mer kokböcker än i många andra länder.
Varje år utkommer ett stort antal kokböcker med både 'svensk' mat och mat från olika delar av världen.
Under exempelvis 2006 gavs det ut 400 nya kokböcker i vårt land.

Vi sägs vara ett folk som gärna experimenterar med mat i olika former och från olika kulturer.
Detta kanske fr.a. är ett fenomen som uppstod i storstäderna kring 60-70-tal och därefter har spridit sig över landet.
Fortfarande tillagas kanske främst svensk s.k. husmanskost men då svensken äter på restaurang, sker det nog allt som oftast på sådana som serverar annan typ av mat än den traditionellt svenska, vad sistnämnda nu kan sägas vara.

Matlagningsprogrammen i tv är legio, allt från den 'äldre' generationens kockar och deras program på 60-70-tal: Ria Wägner, Tore Wretman, Werner Vögeli, Tina Nordström, Nigella Lawson, Jamie Oliver (se videos nedan).

Trots detta stora intresse för kokböcker ägnar svensken enligt en nyligen genomförd undersökning endast omkring 15 minter per dag åt matlagning!
Man vill att det skall gå snabbt och oftast handlar det om halvfabrikat som är lätt att värma i ugn eller micro.
Då man anser sig ha tid däremot tycks det som om man köper dyra råvaror för att tillaga något mer 'exklusivt'.

Ett till synes motsägelsefullt fenomen relaterat till detta är att trots etableringen av matkedjor som konkurrerar med låga priser - sådana som Lidl, Willys, Netto m.fl. - tycks de stora matkedjorna inte alltid fara illa av detta.
I vissa fall har övriga, sedan många år etablerade matkedjor, ökat sin omsättning.
Detta kan bero på att man med större eller mindre rätt som kund tror att dessa stora kedjor kan erbjuda bättre kvalitet eller större 'exklusivitet' i utbudet av specerier av skilda slag.
Riktigheten i detta kan nog i vissa fall diskuteras.
Då svenskarna verkligen lägger ned möda på att tillaga sin mat förefaller det alltså som om de är mer benägna att köpa exklusiva råvaror och tillaga dyrare maträtter, enligt samma undersökning som ovan omnämnts.

Personligen har jag träffat många svenskar som har ett relativt stort utbud av 'kokböcker' i sina hem men på frågan om vad de föredrager att tillaga från dessa böcker, får man ofta svaret att de inte i särskilt stor utsträckning använt sig av sin matlagningslitteratur.
Har man alltså kokböcker som 'utställningsföremål' eller som 'prydnader'? Det förefaller så.
Det liknar lite de familjer som i sina hem har ett piano men som aldrig spelar på det.
Ingen i familjen kan eller vill lära sig spela men det är status dock att ha ett instrument och då fr.a. ett piano enligt förebild från gamla borgerliga hem.

English:

According to several surveys Sweden is one of the countries in the world where cookbooks are published most frequently . During 2006 more than 400 cookbooks where published in our country.
It is said that the Swedes - more than many other people on the globe - like to experiment with food and that we like to try on new kind of flavours and dishes from different parts of the world.

I think this is a phenomenon dating back to the 1970:s.
Before that the Swedish so called 'husmanskost' (home cooking) where the predominant 'feature' in Swedish homes.
If you wanted to visit restaurants in Stockholm during that time you could easily find those who made 'home cooked' meals.
During the late 70:s and 80:s it became 'out of fashion' to eat this kind of food and instead it was the 'French kitchen' and the 'Italian kitchen' that became 'en vogue'.

The cooking programmes are a regular feature on the weekly programmes in tv and this started already during the 1960:s and 70:s with well known Swedish cooks (chefs) like Ria Wägner, Tore Wretman and Werner Vögeli. It has today continued with world famous cooks like Nigella Lawson, Jamie Oliver and the Swedish chef Tina Nordström. (See videos below).

In spite of this the average time a Swede spends in the kitchen every day preparing food is about 15 minutes. This according to a survey recently published.
Often we use semi-manufactured products when we prepare our food.

When we spend more time in the kitchen though - and this is mainly during weekends - we tend to buy and use very expensive 'raw material' so to speak, this in order to prepare something more 'exclusive'.

A phenomena related to this is that the low-price shops do not make other stores superfluous in any way and this has probably to do with the fact that the Swedes, when they finally spend some time in the kitchen, like to buy something more expensive.
If these ordinary stores can provide that to any greater extent than the low-price shops/stores can be discussed of course. People seem to feel that this is the case and maybe that is true in most cases.

So why do the Swedes buy cookbooks in such a large number? In order to boast in front of guests or as an ornament? This is in a way like people who buy a piano but can't play the piano.
It becomes a status symbol.
Maybe it's the same thing with cookbooks in our country.fredag, januari 05, 2007

Bouvard et Pécuchet - Gustave Flaubert

Svenska (English below):

Har just avslutat boken 'Den eviga dumheten' eller 'Bouvard et Pécuchet' som den heter i original. Boken är skriven av Gustave Flaubert en av den franska naturalismens främsta representanter. Detta kom att bli hans sista roman.

Romanen handlar om två pensionerade kopister, kontorsråttor som man kanske skulle kunna kalla dem. Dessa två når plötsligt insikt om att de vill lämna det inrutade liv de levt och lever och istället ägna sig åt att undersöka mänsklighetens samlade kunskap.
De inleder studier inom en rad olika vetenskapliga ämnesområden för att, om möjligt, nå total kunskap om dessa och kunna applicera de kunskaperna inom ramen för det dagliga livet.
Med sparade pengar köper de en gård i Normandie där de skall ägna sig åt jordbruk och odling av olika typer av kulturväxter.
I syfte att genomföra detta projekt, konsulterar de vetenskaplig litteratur om jordbruk och trädgårdsskötsel skrivna av s.k. 'experter'.
Dessa har dock i flertalet fall endast ägnat sig åt det ämne de skriver om på rent teoretisk nivå.
De studerar medicin i syfte att kunna hjälpa både sig själva och människor i bygden vilka behöver lindring för sjukdomar och krämpor. Detta leder dock ej till nämnvärd framgång.
De fortsätter därför med studier inom arkeologi, litteratur, statskunskap, filosofi, psykologi, religion och pedagogik för att nämna några områden.
Sistnämnda - pedagogik - studerar de för att de åtagit sig att ta hand om två föräldralösa barn som anses 'vanartiga' vilka, om inte någon förbarmar sig över dem, skall placeras på barnhem.

Romanen är en kritik mot övertron på vetenskapliga framsteg och de människor som med större eller kanske oftast mindre rätt räknas som auktoriteter på området.
Mer korrekt är boken dock i första hand en kritik mot den borgerliga klassens okritiska tro på och tillämpning av dessa vetenskapliga teorier.
Man kan också konstatera att även om boken utgör en drift med Bouvard och Pécuchet själva, utgörandes sinnebilden för denna borgerlighet, är det i än högre utsträckning en kritik mot byborna.
Dessa framställs som a priori kritiska till allt vad ny kunskap, nya insikter och sökandet efter vetande vill säga.
De vill hellre okritiskt hålla fast vid de vedertagna axiom och grundprinciper för all samhällelig existens och funktion, så som dessa dikterats inte minst av kyrkans och statens dignitärer genom århundradena.
Boken blir härigenom en kritik över borgerlighetens medelmåttighet.

Vad avser de båda huvudpersonernas ambitiösa projekt att försöka tillgodogöra sig kunskap inom snart sagt alla dåtidens vetenskapliga områden, var detta till del en karaktäristik av Flaubert själv.
Inför skrivandet av denna bok, studerade han över 1500 böcker inom olika vetenskapliga fält!
Detta för att alla vetenskapliga områden de båda huvudpersonerna hänger sig åt skall återges så korrekt som möjligt med hänvisningar till namn på vetenskapsmän och deras teorier.
Boken är i många stycken intresseväckande och humoristisk där det satiriska draget klart och tydligt framträder.
Driften med personer vilka tror sig kunna läsa sig till all form av kunskap - och härigenom bli en slags polyhistorer - är tydlig och träffande.
Även driften med människor vilka, utan egna studier, okritiskt anammar all vedertagen kunskap (och 'sanning') vilken genom århundradena stadfästs av Kyrka och Stat, är lika uppenbar.
Efter ett fåtal kapitel märker man dock som läsare att samma scenario upprepas.
De båda 'hjältarna' studerar och försöker applicera nya vetenskapliga kunskaper inom snart sagt alla områden, försök vilka alltid åtföljs av misslyckanden.

Detta gör romanen något repetitiv och förutsägbar.
Dock väl värd att läsa, om man kan förmå sig ha tålamod med detta förutsägbara drag i boken.

English:

Have just concluded the novel 'Bouvard and Pécuchet' by Gustave Flaubert (Centre Flaubert de l'Université de Rouen /in French/), one of the foremost representatives of French Naturalism (Wikipedia on Naturalism in French) .

This story about two clerks who, when the retire from work, decide to leave the life they have lead and try to investigate the collected knowledge of mankind.

They buy a farm in Normandie (Wikipedia in French on Normandie) in order to cultivate the land and grow vegetables and become good agronomists and land owners. In order to succeed with this they consult a variety of books on the subject.
These books are often written by people who have no experience of agriculture and the like from a practipal point of view. They are only theorists. This leads our 'heroes' to fail with their project.
They continue to read medicine, archaeology, litterature, political science, philosophy, psychology and so forth.
This in order to be able to grasp all knowledge and help themselves and other people in different fields.

The novel is a critic study of people who apply some kind of literalism when it comes to authorities in different fields.
More precisely a criticism against the bourgeoisee and their uncritical belief in and application of modern science.
It's also a criticism of those 'simple' people who do not wish to read and learn at all. These people uncritically put their trust in the church and other self appointed authorities without examining whether they are being deceived or not.
Unfortunately it's a somewhat repetitive story and after some chapters in the book one knows that Bouvard and Pécuchet will start a new project and that they will fail.

Flaubert himself, when starting to write this novel, read about 1500 books within different scientific fields in order to be able to describe every scientific subject in a correct way.
In this way he is also depicting himself through Bouvard and Pécuchet.
This book is well worth reading, if one can be somewhat patient concerning Bovard and Pécuchet's constantly recurring experiments and failures.
(Photo Flaubert taken from: http://www.oeuvresouvertes.net/spip.php?article325)

onsdag, januari 03, 2007

Climate changes in Sweden and Globally? Klimatförändringar i Sverige och globalt?

Svenska (English below):

Under föregående år - 2006 - kom väderförändringar och eventuella klimatförändringar (Svenska naturskyddsföreningen om klimatförändringar) att prägla många av de officiella debatter och samtal som fördes i tv och radio.
Även bland människor i gemen tycktes detta diskuteras mer frekvent.
Det började kanske redan med stormen 'Gudrun' men har därefter fortsatt i samband med det ovanligt kalla vädret i början av året samt skillnaderna i väderförhållandena från norr till söder i vårt land.


Den så kallade 'vinter' vi nu upplever ger upphov till ytterligare spekulationer och debatter.
Generellt - och mer på vissa håll i vårt land - tycks denna vinter vara en av de mildaste på mycket länge - decennier och t.o.m. kanske sekel i vissa fall.

Debatterna går som vanligt höga kring huruvida detta är 'normala' fluktuationer i klimatförhållandena vilket jorden även tidigare upplevt eller det helt och hållet beror på industrialismens framväxt och den alltsedan dess ökande mängden utsläpp av växthusgaser som koldioxid och kväve etc.

De flesta forskare tycks dock eniga om att det är ovanliga förändringar vi kan se och då inte minst om man ser det i ett globalt perspektiv.
De flesta tycks också ense om att våra utsläpp av växthusgaser i alla dess former bidrar till en påskyndad växthuseffekt (Wikipedia om växthuseffekten).

Den globala uppvärmnngen kan knappast sägas minska till följd av de utsläpp vi som människor bidrar till genom våra industri- och fordonsutsläpp i olika former.

Det finns dock forskare som ser positiva utvecklingstendenser i detta.
Man menar att processen går så långsamt att vi i ett kortare perspektiv istället kan njuta av mer värme och mindre kyla men detta är självfallet främst applicerbart avseendeden norra hemisfären av jorden.
Hur påverkas områdena söder om Sahara eller liknande ökenområden av torka och bränder som redan idag, i hög utsträckning, drabbar vår värld?

I princip borde man inte diskutera i vilken utsträckning eller om våra mänskliga utsläpp bidrar till uppvärmningen.
Det borde räcka med att konstatera att dessa utsläpp är skadliga både för vår hälsa och miljö.
Om de påskyndar växthusprocessen eller ej borde vara av underordnad betydelse.

Det viktiga är att se till att allt det vi som människor producerar och som är skadligt för miljön, för oss själva och annat levande - och det är som vi vet otroligt mycket - reduceras eller helt och hållet försvinner.
Här måste de gamla industristaterna, i-länderna, gå före med gott exempel. Detta görs dock ej.

Vi kan inte endast skylla på USA och att man inte ratificerat Kyotoprotokollet, det görs inte överdrivet mycket i resten av världen heller.

I och med att nu Kina, Indien och många andra, tidigare ur industriellt-ekonomisk synvinkel underutvecklade länder, genomgår en snabb förvandling av både industriell och postindustriell karaktär med ökande konsumtion som följd, kan detta innebära än större miljöpåvekan globalt sett.

Självfallet måste dessa länder få utvecklas ekonomiskt och industriellt, varför skulle vi i västvärlden ha rätt att neka dem det?
Däremot kunde det vara på sin plats att försöka tillse att de inte gör samma typ av misstag som västvärlden gjort vad gäller den ekonomiska utvecklingen med åtföljande miljöförstöring som på sikt skadar både dem och andra. Detta är dock kanske både för sent och dessutom ogörligt.

I Sverige vill våra politiker och andra beslutsfattare gärna slå sig för bröstet och påstå att vi ligger i framkant vad gäller mijöfrågor men det är självfallet en sanning med modifikation.
Vi har i vårt land som i så många andra länder kolossalt mycket att göra innan vi kan påstå oss ha uppnått någonting på miljöområdet.

Idag har vi i Stockholm en klar himmel, 0-2 grader 'varmt' men ingen snö.
På västkusten har man haft stormar som dock inte var av samma dignitet som 'Gudrun' i januari 2005.
Vädret i Stockholm de närmaste dagarna:
Onsdag
-1°/2° SOL
Torsdag
4°/6° REGN
Fredag
1°/6° REGN
Lördag
1°/3° SNÖBLANDAT REGN.


Litteratur:

Meteorologernas väderbok
Pär Holmgren

Vädermakarna: Människan och klimatet
Tim Flannery

Oväder: Nyheter från en allt varmare värld
Mark Lynas

En varmare värld: Växthuseffekten och klimatets förändringar
Claes Bernes (Naturvårdsverket)


An Inconvenient Truth par sam

English:

During 2006 the weather changes and possible climate changes characterized many of the official debates and discussions in TV and radio. Also among people in general this seemed to be one of the main subjects last year.

It started with the storm 'Gudrun' in 2005 and continued last year (2006) when the beginning of the year started of enormously cold, with great differences in weather from north to south in our country.

Generally it has been a very mild winter this season, one of the mildest for decades and even centuries in some part of the country (Sweden).

The discussions among scientists are of course animated with some polarisation among debaters.
Some see this as 'natural' fluctuations that has been going on for millions of years on Earth, others see it as the evidence of global warming (Wikipedia on global warming) caused by the carbon dioxide and nitrogen pollution generated by cars and industries.

Most scientists see the development as something extraordinary though and most of them seem to agree that human impact on environment is obvious, it's more a question of how much is caused by humans and how much by 'external', 'natural' factors.

Some scientists and debaters even express a positive opinion about the global warming.
We get less long winters and the winter cold will be reduced and, not least in the northern parts of the world, we will experience warmer summers and more warm and temperate climate.
This is maybe in the short run correct for people in the northern parts of the world but how about people south of Sahara and other extremely hot places on Earth? Will they be able to 'enjoy' this? Hardly.

Actually this wouldn't even be an issue if we, as humans, were capable to think in a sensible way.
Why? Because the question whether we cause the global warming or not is one of secondary importance.
The important question to focus on is the one concerning the discharge of unhealthy and poisonous substances and that they, unarguably, are dangerous for every living creature and everything that grows.
We therefore have to reduce the use of these substances.
It's as easy as that even though we - because of our ambition to 'develop' society and create more and more 'gadgets' aimed to 'improve' our living - seem to be unwilling to reach this attainable goal.

It's not only the problem with the USA who refuses to sign the Kyoto protocol (Wikipedia on the Kyoto protocol) and so forth, it's also a great part of the rest of the world that have to undergo great changes.

When the two biggest countries in the world - seen in relation to the population - China and India, now are developing at great speed both economically and industrially, the problems will not diminish.

In Stockholm we do not yet have any snow and it's quite mild for the season.
Today (Wednesday, January third) we have had sunny weather and about 2-4 degrees Celsius. There are some snow coming in over the country but further north and it does not effect Stockholm or the southern parts of Sweden.

Literature:
An inconvenient truth – The planetary emergency of Global warming and
wat we can do about it

Al Gore

Global warming – Understanding the forecast
David Archer

Heat - How to stop the Planet burning
George Monbiot

Fragiele Earth – Views of a changing World
Harpercollins Publishers

Weather
Storm Dunlop

A Dictionary of Weather
Storm Dunlop
(Photo book cover top copied from: http://www.gcrio.org/orders/images/WG3-MitigationofClimateChange.jpg)

tisdag, januari 02, 2007

3 glasses of Wine per day is good for your heart

Svenska (English below):

Enligt senaste forskning skyddar en måttlig konsumtion av alkohol, främst kanske rött vin, mot hjärt-kärlsjukdomar.
Det är inte något nytt eftersom man även tidigare från forskarhåll menat att ett måttligt intag av alkohol kan ha positiva effekter för förhindrandet av uppkomsten av hjärt-kärlsjukdomar.
Nu anses detta vetenskapligt helt belagt.

Man har också diskuterat sambandet mellan alkohol och högt blodtryck och att det rått osäkerhet om huruvida alkohol höjer blodtrycket eller ej.
Nu menar man i en stor studie i USA att en måttlig alkholkonsumtion minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdomar även för män med högt blodtryck.

En första studie kring detta kom redan 2004 i en av världens största s.k. epidemiologiska studier, Physician's Health Study där 88 000 amerikanska läkare följts med regelbundna undersökningar sedan 1982.
Dessa forskare identifierade 14 000 av dem som behandlats för högt blodtryck utan att ha fått hjärtinfarkt eller slaganfall och det visade sig att alla de deltagare som drack regelbundet löpte lägre risk att få följdsjukdomar av detta slag jämfört med dem som sällan eller aldrig drack.
För dem som drack måttligt varje dag var risken nästan halverad enligt denna studie.

Man ansåg från forskarhåll att även andra studier måste visa samma sak innan något säkert kunde sägas och nu kommer ytterligare ett svar pulicerad i den ansedda amerikanska tidskriften Annals of Internal Medicine.

Denna gång bygger slutsatsen på data från den andra stora epidemiolgiska studien kallad 'Health Professional Study' som startades 1986 och som omfattar 51 000 amerikanska manliga sjukvårdsanställda.
Även denna studie visade att måttlig alkoholkonsumtion - 3 glas vin per dag - minskade risken för både dödliga och icke-dödliga infarkter.
Detta även om man tog med andra kända riskfaktorer som kost, fysisk aktivitet och vikt.

English:

According to recent research a moderate partake of alcohol lowers the risk for heart disease.

This idea is not new but previously one have not been able to say that the research findings were fully substantiated.
There are now two extensive reports published, confirming this hypothesis. Physician's Health Study is the name of this study, where one have done a follow up on 88 000 American physicians being examined in regard to their health and consumtion of alcohol.

This study have been followed by another study, 'Health Professional Study' which started in 1986 and comprise 51 000 American male public health employees.

Both these studies show that a moderate consumtion of alchohol (three glasses of wine per day according to the study) reduces the risk for both lethal and non-lethal cardiac infarction/heart attacks. This even if one included other risk factors like nutrition, physiqual activity and weight.

This is a depressing result for those people who wants to stop all consumtion of alcohol.
On the other hand, Swedes and people from the so called 'snaps-belt/-zone', do seldom drink moderately! I think most people wanting to put an end to all consumtion of alcohol, are those living in these countries where one can't drink in a cultivated way.
It's not the alcohol per se being the problem but people's behaviour and this is'nt something one can change by prohibiting alcohol. It's a goal that must be reached through parental upbringing, a raise in the general education level, in order to reach 'refinement' when it comes to these beverages. I hardly think one will be able to succeed in the Scandinavian countries!


(Photo woman with t-shirt copied from: http://rlv.zcache.com/drink_red_wine_its_good_for_your_heart_tshirt-p235808856429226960uosp_400.jpg)

(Picture of the heart copied from: http://www.edu.falkoping.se/nina/images/biologi/kroppen/blodet/hjarta1.gif)