tisdag, mars 27, 2007

The Swedes: One of the most violent people in Europe

Svenska (English below):

Enligt en undersökning publicerad i Dagens Nyheter för en tid sedan är svenskarna - tillsammans med finländarna, ungrarna och de baltiska foken - "ett av Europas mest våldsamma folk".
Vad kan tänkas vara den gemensamma nämnaren bland dessa länders invånare?

Eventuellt kan det till del förklaras med den kraftiga och osofistikerade alkoholförtäring som är karaktäristisk för en stor del av medborgarna i dessa länder.

Några av dessa stater tillhör det s.k. 'brännvinsbältet', där även Ryssland ingår.
Namnet kommer av det faktum att alkoholkonsumtionen i de omnämnda staterna till stor del utgörs av starksprit samt att den dricks koncentrerat och i stor mängd under en kortare period till helgerna.
I samband med denna alkoholförtäring intar alltför många människor en alltför stor mängd alkhohol med de allvarliga följdverkningar detta får för individer och samhälle.
Visserligen har alkoholkulturen förändrats de senaste tio-femton åren (där drickandet mer övergått till ett kontinentalt dryckesbeteende; vin till maten etc.) men jag tror fortfarande att en majoritet dricker för att berusa sig, inte för att njuta av drycken per se.

I övrigt har dessa länder alla en olikartad historisk utveckling och detta inte minst om vi jämför Sveriges historia med övriga ländernas.

I Svergie har man de senaste tvåhundra åren inte upplevt krig eller ockupation som dessa stater alla under olika historiska perioder fått erfara. Detta har lett till en, i Sverige, mer eller mindre välgrundad känsla av trygghet och säkerhet.
Denna trygghet har också tagit sig uttryck i utformningen av det samhälleliga institutionerna och deras funktioner.
Som enskild skall man känna sig trygg i det faktum att 'staten' tar hand om oss i olika skeden i livet, alltifrån "vaggan till graven" (ursäkta klichén).

Lagstiftningen, som likt andra demokratiska länder i västvärlden, bygger på en historiskt-ideologiskt religiöst fotad tradition (judeo-kristen) har som basis för samhällets funktioner styrt mellanhavanden enskilda och myndigheter emellan.
Denna lagstiftning har successivt och i ett historiskt perspektiv byggts ut genom senare tillkomna förordningar och regler som ytterst syftar till att behålla en stabil samhällsstruktur. Ett stabilt samhälle med få konflikter har alltid varit makthavarnas mål, både i vårt land och i andra länder och historiska kontexter.

Till detta kommer dock att vi i Sverige haft ett statsbärande parti - socialdemokraterna - med nästintill oinskränkt politisk makt de senaste sjuttio åren (Sverige har ju beskrivits som den enda demokratiska enpartistaten i världen).
Socialdemokraterna har som sitt övergripande mål haft att tillskapa stabila förhållanden på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Allt i syfte att realisera det 'folkhem' som varit en politisk utopi vilken socialdemokraterna velat uppnå.

I denna ambition ingår att tillse att nedbringa antalet konflikter i samhället för att inte omkullkasta de samhällsideologiska mål man satt upp.

I samarbete med arbetsmarknadens parter har man ingått ömsesidigt befruktande allianser vilka ytterst haft som mål att forma starka, multinationella företag och en stark statsmakt uppburen av det största partiet ibland i koalition med vänster- och/eller miljöpartiet.
För att lyckas med denna ambition har man inom socialdemokratin arbetat hårt med ett 'folkbildningsarbete' eller snarare 'fördumningsarbete' vilket haft som mål att lära medborgarna respekt för staten och förståelse för att man inte skall sätta sig upp mot de beslut myndigheter och politiker fattar.
Nämnas skall väl också att bland socialdemokratins politiska- och tjänstemannaelit, har det även funnits människor med ett genuint intresse för folkbildning av mer icke-ideologisk art. Dessa har haft som mål att öka kunskaperna om och intresset för bl.a. samhällets politisk-demokratiska beslutsvägar och utvecklingsmöjligheter.

Den ovan nämnda 'fördumningsprocessen' har dock skapat medborgare som dels tror att staten vet bäst dels ej vågar sätta sig upp och protestera mot lagar, förordningar och regler som initierats av regering och riksdag, genom inte minst 'Partiet' med stort P och dettas starka inflytande över samhällsutvecklingen.
Härigenom formas medborgaren till lydiga ja-sägare som i brist på förmåga eller mod att resa sig mot myndigheternas beslut, istället får utlopp för sina aggressioner i det dagliga livet i förhållande till andra, kanske lika maktlösa, impotenta medborgare.
Jag bortser här från allvarliga brott av typen våldsbrott som mord, dråp, våldtäkter och liknande.
Jag åsyftar här istället den bristande respekt människor visar varandra i vardagslivet, på tunnelbanan, bussen, i trafiken, överhuvud i den dagliga kontakten med andra med-borgare-/människor.
Medborgare från många andra europeiska länder och även USA som jag känner eller kommit i kontakt med vittnar om hur de upplever svenskarna vara aggressiva, obildade och hänsynslösa i det dagliga livet. Tyvärr tror jag de har rätt.

Det skall väl också nämnas att detta inte endast rör de 'etniska svenskarna' utan även invandrade svenskar från vissa regioner i världen.

Är det alltså kulturellt betingat eller ett resultat av en övergripande maktstruktur skapad av det största partiet och dess allierade?

English:

According to a survey published some time ago in one of our newpapers, the Swedes where ranked as one of the most violent people in Europe. Besides Swedes the survey pointed out people from Finland, Hungary and the Baltic states.
What could be the common denominator among these countries?

Partially it could perhaps be explained by the heavy and unsofisticated use of alcohol among the inhabitants in the countries mentioned above.
Some of these countries are part of the so called 'Acquavit belt' ('Liquor belt') where also Russia is included.
The name derives from the fact that consumtion of alcohol mainly is focused on liquor/spirits and that the spirit is consumed during a short period of time during weekends.
The purpose is often to get drunk.
The attitude towards alcohol have changed in these countries the last ten-fifteen years (towards a more 'continental' behaviour with wine in connection with the dinner for example) but I still believe that the main purpose among a majority of Swedes and citizens in the above mentioned nations is to drink in order to get drunk and not to enjoy the drink as such.

Besides this these countries have different historical experiences and especially Sweden in comparison with the other countries in this survey.

In Sweden we have never experienced war or occupation as the countries mentioned above have. At least not for the last 200 years.
This have led us to a more or less well founded feeling of safety and security. This security have been expressed through the founding of different societal institutions and their different functions. As an individual one can be sure of being taken care of through different stages in life from "the cradle to death".

The legislation, as in other democratic states in the Western world, is built on a historical-ideological religious tradition (judeo-christian) as a basis for the different functions in society and the relations between individuals and authorities. This legislation has gradually expanded through historic regulations and rules, aiming at remaining a stable societal structure.
A stable society with few conflicts have always been the goal of the rulers, both in our and other countries seen in a long historical perspective.

Added to this we also have had a political party - the Social Democrats - with almost unlimited political power dominating politics in Sweden the last seventy years.
This party has had as one of its ultimate goals to create stable conditions on the labour market and in society as a whole. This in order to realize the utopian goal of a 'Folkhem' ('Volks Heimat').

In their ambition to create this utopia a part of the strategy have been to reduce the number of societal conflicts to a minimum, in order not to overthrow the ideological goals of the party.
In cooperation with the different organizations on the labour market mutually stimulating agreements and alliances have emerged. The main goal of these alliances have been to create strong, multinational enterprises and a strong power of state with the Social Democratic Party in the leading rôle in cooperation with the left wing and sometimes the environmental parties.

To achieve this the Social Democrats have engaged themselves in 'popular adult education' or rather 'popular adult stupidification/dumbing' aiming to teach the citizens respect for the government and an understanding for the principles of not opposing the decisions taken by authorities and politicians.
This process have created citizens that partly believes that the government knows best partly is afraid of opposing and protesting against laws, regulations and rules initiated by the government, the Parliament and the 'Party'.

Through this process the citizens are shaped into obedient yes-men or- women who instead of standing up against the ruling party or persons in possession of power, let their aggressions affect other citizens who maybe are as powerless as themselves.

In talking about this behaviour from citizens I overlook serious crimes like murder, manslaughter and rape for example.
In the first case I am talking about the lacking respect people show each other in the everyday life, at the bus, in the subway (metro), in the traffic or in all other normal interactions between people.

People I talk with coming from other countries in Europe and the USA often indicates that they experience the Swedes being aggressive, uncultivated and ruthless in their every day way of living.
Unfortunately I believe they are right.(Photo women beaten copied from: http://www.unt.se/inc/imagehandler.ashx?id=1042155&amp%3Bcropheight=312&amp%3Bwidth=468&amp%3Bquality=75)
(Photo at the top bloody shoes copied from: http://demokratbloggen.files.wordpress.com/2010/06/54480_773969_jpg_241836d1.jpg)
(Foto polis och vapen kopierat från: http://www.svd.se/multimedia/dynamic/00030/14358161_30843c.jpg)
(Photo woman kickin a man copied from: http://www.aftonkuriren.se/wp-content/uploads/2011/05/v%C3%A5ld.jpg)

0 commentaires: