torsdag, mars 15, 2007

Englands nuclear weapons

Svenska (English below):

Tony Blair har med stöd från de konservativa - Tories - lyckats genomdriva en föryngring och förnyelse av Storbritanniens kärnvapen, bl.a. de d:o bestyckade ubåtarna. Detta till en sammanlagd kostnad av 280 miljarder kronor(!)

Ända fram till 1980-talet var Labourpartiet förespråkare för en total kärnvapennedrustning både nationellt och globalt. Denna inställning har efter han förändrats och nu avser man alltså investera ytterligare resurser för en upprustning av landets nukleära vapenarsenal.

Tony Blair menar att detta beslut på intet sätt försvagar Englands roll vad gäller kampen mot spridningen av kärnvapen till olika länder i världen. Med detta resonemang slår Tony Blair dock knut på sig själv.

Hur kan man med bibehållen trovärdighet hävda att vissa länder skall nekas möjligheten inneha kärnnvapen medan andra, som Storbritannien tvärtom har rätt att både förstärka och bygga ut sitt kärnvapenförsvar?

Blair skulle säkerligen argumentera utifrån ståndpunkten att de stater i vilka man inte önskar se en sådan upprustning och förstärkning, är sådana stater som är att betrakta som opålitliga och icke demokratiska. Här tänker man kanske främst på Iran eller Nordkorea som ingår i den av Bush deklarerade 'Ondskans axelmakter'.

Ett sådant resonemang kanske i vissas ögon är hållbart men ur en strikt logisk rättviseståndpunkt kan det inte sägas vara trovärdigt.

Förvisso är England/Storbritannien rent formellt en demokratisk stat men skulle man anse sig tvingade använda kärnvapen i en konflikt, skadar de inte i mindre utsträckning de som drabbas härav jämfört med om Iran skulle komma att använda liknande vapen.

Västvärldens ledare argumenterar eventuellt också utifrån ståndpunkten att de i större utsträckning än ledare i totalitära stater tar i beaktande de förödande konsekvenserna av ett kärnvapenkrig.
Jag tror där att erfarenheterna av Hiroshima och Nagasaki i Andra världskrigets slutskede, visar att även demokratiska stater kan använda sina vapen på ett fullständigt hänsynslöst sätt.

Jag tror desslikes att även totatlitära ledare önskar undvika konflikter som kan eskalera i en omfattning som de inte kan kontrollera och att användandet av kärnvapen även för dem utgör det sista alternativet.

Självfallet vore det ur många synvinklar mer än önskvärt att England, USA och andra kärnvapenstater bland de s.k. demokratiska länderna i världen såg till att reducera sina vapenarsenaler istället för att rusta upp.

Efter det Kalla krigets slut syntes världen under en tid gå emot en tid av minskad upprustning på den militära sidan. Denna positiva utveckling tycks dock ha gått i stå och idag förefaller konflikterna istället öka och orsaksammanhangen till varför länder hamnar i konflikt med varandra tycks också de bli mer komplexa.

Att återigen använda ett lands kärnvapen som avskräckning i syfte att upprätthålla någon form av 'terrorbalans' är en metod jag trodde var förpassad till de 'Obsoleta Idéernas Museum' men icke så.

Förhoppningsvis kan en ny ledare för Labour alternativt en ny regering förändra denna Storbritanniens inriktning mot fler kärvapen.English:

With the support of the conservative party in England - the Tories - Tony Blair succeeded in forcing his demands through concerning a rearmement of the nuclear weapons in England, especially the nuclear submarines. This to a total cost of more than 30 billion €(!)

Right up to the eighties the Labour party advocated total nuclear disarmement both in a nationally and global perspective.
The opinion have changed and today one have decided to invest in a improvement and rearmement of the nuclear weapons in England/Great Britain.

Tony Blair have said that this do not in any way weakening Englands rôle concerning the struggle against the spreading of nuclear weapons to different countries in the world. This is of course wrong.

How can one with preserved credibility claim that some countries should be denied the right to possess nuclear weapons while others should not? In some cases like Englands they are even entitled expanding and reinforcing their nuclear defense.

Blair would probably argue in favour of this idea by saying that those countries where a nuclear rearmement have to be opposed is the unreliable, undemocratic countries in the world. We could think of countries like North Korea or Iran, countries that are a part of the 'Axis of Evil', a phrase coined by George Bush and allied.

This is maybe regarded as a sufficient argument among the sympathizers to Bush and Blair but from a mere standpoint of fairness it's not a valid one.
Certainly England/Great Britain from a purely formal perspective is a democratic state but if the government in England should consider itself forced to use nuclear weapons in a conflict, this would no less harm those who are affected by such a decision, than if Iran would do the same.

Leaders in the Western world perhaps argue by stating that they to a greater extent than leaders in totalitarian states consider the consequences of a nuclear war. However I think that Hiroshima and Nagasaki at the end of World War II displayed the fact that even a democratic country is able to use their nuclear weapons in a totally ruthless way.

I also think that totalitarian leaders wish to avoid a conflict that could escalate to a extent where they are unable to control it and the utilization of nuclear weapons is also for these leaders the last alternative.

It would however be more than desirable if England, USA and other nuclear countries among the democratic countries again tried to reduce their arsenals of nuclear arms instead of expanding them.

After the end of the Cold War the world appeared to be heading towards a time of disarmement but this development seem to have stopped and today the serious conflicts around the world are not diminishing. On the contrary I think. The causal relationships around why countries end up in conflicts is also getting more and more complex.

The method of using nuclear weapons as a means for deterrent I thought only existed in 'The Museum of Obsolete Ideas' but unfortunetely not.

I hope that Tony Blair, his successor or the leader of the Tories is willing to reconsider this decision and instead work harder with the issues of nuclear disarmements, including their own arsenal.
(Photo Tony Blair copied from: http://www.grandesmensagens.com.br/wp-content/uploads/2011/03/tony-blair.jpg)

(Photo model of nuclear submarine copied from:http://www.marinebuzz.com/marinebuzzuploads/BritishandFrenchNuclearSubmarinesKissUnd_EC47/vanguard_class_submarines.jpg)
(Picture interiorally from a submarine copied from: http://www.world-nuclear.org/images/info/sub.gif)

0 commentaires: