onsdag, mars 14, 2007

Hossein Derakhshan/'Hoder'

Svenska (English below):

Hossein Derakhshan eller 'Hoder' som han kallar sig på sin blogg är en iransk-kanadensisk bloggare som har kommit att bli en symbol för yttrandefriheten i Iran, så som inte minst den västerländska omvärlden ser det.
Dock är det ej endast i väst han framhålls som en banérförare för yttrandefriheten utan även i Iran och många andra närliggande länder i Mellanöstern.

'Hoder' hade tidigare 20 000 dagliga besök på sin blogg bland internetanvändare i Iran.
Det sägs dag finnas mer än 800 000 iranska bloggare, vilka han kan sägas ha inspirerat genom sitt skrivande.
Numer filtrerar dock myndigheterna i Iran hans blogg för att stoppa landets meborgare från att läsa densamma.

Idag har han blivit ett så etablerat namn att han föreläser världen över och skriver debattartiklar i tidningar som New York Times och The Guardian.
Han behandlar främst de politiska spänningsfält som utgörs av triangeln Iran, Israel och USA.

I detta hans senaste projekt har han bl.a. vid upprepade tillfällen besökt Israel i ett försök att ge en annan bild av iraniern än den av oförsonlighet som är det dominerande inslaget från den iranska regimen, detta inte minst gällande Irans syn på Israel som stat och dess existensberättigande.

Just nu befinner sig Hossein Derakhshan i Paris.

'Hoder' vill visa att inte alla iranier delar den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejads åsikter om att Israel borde utplånas och att Förintelsen aldrig ägt rum.
Detta kanske också kan ske mer effektivt eftersom han själv är muslim och i princip delar den religiösa övertygelsen hos Ahmadinejad och andra troende muslimer men där skillnaderna i tolkning av och uttryck för denna trosuppfattning ändå står klar.

Risken då man har en ledare i ett land som dessutom är en teokrati och som uttrycker åsikter med hänvisning till en helig text är att ledarens utsaga skulle utgöra en korrekt tolkning av den heliga texten in i nutiden. Detta kanske 'Hoder' och andra mer moderata troende kan förändra genom att uttrycka skiljaktiga åsikter i religiöst-politiska frågor.

Personligen anser jag att den muslimska världen i större utsträckning än som idag skett skall försöka omvärdera synen på Koranen.
Den är en - enligt vedertagen definition - 'heligt skrift' precis som judarnas Torah och de kristnas Bibel men precis som i dessa religioner måste det finnas insikt om att man inte kan läsa en trostext av detta slag som ett 'sanningsdokument' utan att den genom århundraden har tolkats och fortsättningsvis tolkas in i vår egen tid.

Jag vill inte göra gällande att alla kristna eller alla judar ser på sina heliga texter på detta sätt -tyvärr - men jag önskar att det förhållningssättet till heliga texter och tron överhuvud sprider sig. Detta gäller även andra 'trossystem' som exempelvis politiska ideologier.

Parentetiskt kan sägas att det finns inom Islam lärda koranuttolkare som inte alls delar de ledande prästerskapets syn på Koranen, dess uttolkning och tillämpning av exempelvis Sharialagar i vår tid.

Mer om detta i senare bloggar.

Nästa steg i 'Hoders' process är att försöka sätta iranska och israeliska kulturarbetare i kontakt med varandra. Detta för att genom kulturens olika former skapa större förståelse för varandra.

English:

Hossein Derakhshan or 'Hoder' as he calls himself on his blog, is a Iranian-Canadian 'blogger' who have become a symbol for the freedom of speech in Iran.

This opinion is not only manifested in the West but also among those who is longing for more freedom in Iran in order to be able to express their opinion freely both verbally and in writing.
'Hoder' previously had more than 20 000 visitors per day on his blog among internet users in Iran.

According to some figures, there are more than 800 000 Iranians who utilize the 'blogspace' to express their opinion on different issues. Many of these 'bloggers' is said to have been inspired by 'Hoder' and his blog.

Nowadays the Iranian authorities 'filter' his blog in order to prevent the Iranian citizens from reading it.

He has though become such a well known and established debater that he nowadays is invited to lecture all over the world and he also writes debate articles in newspapers like New York Times and The Guardian.

He is dealing primarily with the political field of tension made up by the triangle Iran, Israel and the USA.

In his latest project he has several times visited Israel in an attempt to mediate a somewhat different picture of the Iranians than the one of irreconcilability that dominates the statements from the Iranian government today. This not at least regarding Irans official statements on the state of Israel and its raison d'être.

'Hoder' wishes to show that not all Iranians share the views of president Mahmoud Ahmadinejad when he says that Israel should be exterminated and that the Holocaust never happened.

This is maybe more effectively perceived among the public as 'Hoder' himself is a muslim who in principal must be said to share the religious conviction of Ahmadinejad and other muslims.
The differences concerning interpretation and expression of their common faith is though clarified.

The danger in having a political-religious leader in a country that also is a theocracy - like Iran - is that when he declare his view on political issues by referring to a holy text like the Quran, this is sometimes understood as a correct interpretation of the religious message in to our time.

Personally I would like to see the muslim world reassess their view on the Quran.
When I say "the muslim world" this is of course an inappropriate generalization.
I aim of course on those who read and try to apply the message of the Quran literally, word by word.

The Quran is - according to generally accepted definition among believers - a 'holy scripture' like the Torah in Judaism and the Bible within Christianity.
However it is - I believe - more common within these two last religions to look upon the holy texts as the work of man trying to interpret the will of God more than a work of God dictated to humans. It is important to realize that one can not read a worshipping text of this kind as a document of 'truth' not being aware of that it has been interpreted and still is interpreted in to our own time.
I would like to add that far from all Christians and Jews look upon their Holy texts in this fashion but I wish that this way of confronting your belief system and holy texts will spread within all religious systems (and political too).

As a parenthesis I would like to point out something we all know, namely that there are learned scholars, interpreters of the Quran, who do not share the view of the Holy text as interpreted and practiced through the Sharia laws within Iran.

More about this in later blogs from my side.

The next step in 'Hoders' project is to try bringing Iranian and Israeli cultural workers together in order to increase the understanding between the two countries through culture.(Photo Hossein Derakshan copied from: http://laregledujeu.org/iranlibre/files/2010/09/hossein121.jpg
)

0 commentaires: