onsdag, januari 03, 2007

Climate changes in Sweden and Globally? Klimatförändringar i Sverige och globalt?

Svenska (English below):

Under föregående år - 2006 - kom väderförändringar och eventuella klimatförändringar (Svenska naturskyddsföreningen om klimatförändringar) att prägla många av de officiella debatter och samtal som fördes i tv och radio.
Även bland människor i gemen tycktes detta diskuteras mer frekvent.
Det började kanske redan med stormen 'Gudrun' men har därefter fortsatt i samband med det ovanligt kalla vädret i början av året samt skillnaderna i väderförhållandena från norr till söder i vårt land.


Den så kallade 'vinter' vi nu upplever ger upphov till ytterligare spekulationer och debatter.
Generellt - och mer på vissa håll i vårt land - tycks denna vinter vara en av de mildaste på mycket länge - decennier och t.o.m. kanske sekel i vissa fall.

Debatterna går som vanligt höga kring huruvida detta är 'normala' fluktuationer i klimatförhållandena vilket jorden även tidigare upplevt eller det helt och hållet beror på industrialismens framväxt och den alltsedan dess ökande mängden utsläpp av växthusgaser som koldioxid och kväve etc.

De flesta forskare tycks dock eniga om att det är ovanliga förändringar vi kan se och då inte minst om man ser det i ett globalt perspektiv.
De flesta tycks också ense om att våra utsläpp av växthusgaser i alla dess former bidrar till en påskyndad växthuseffekt (Wikipedia om växthuseffekten).

Den globala uppvärmnngen kan knappast sägas minska till följd av de utsläpp vi som människor bidrar till genom våra industri- och fordonsutsläpp i olika former.

Det finns dock forskare som ser positiva utvecklingstendenser i detta.
Man menar att processen går så långsamt att vi i ett kortare perspektiv istället kan njuta av mer värme och mindre kyla men detta är självfallet främst applicerbart avseendeden norra hemisfären av jorden.
Hur påverkas områdena söder om Sahara eller liknande ökenområden av torka och bränder som redan idag, i hög utsträckning, drabbar vår värld?

I princip borde man inte diskutera i vilken utsträckning eller om våra mänskliga utsläpp bidrar till uppvärmningen.
Det borde räcka med att konstatera att dessa utsläpp är skadliga både för vår hälsa och miljö.
Om de påskyndar växthusprocessen eller ej borde vara av underordnad betydelse.

Det viktiga är att se till att allt det vi som människor producerar och som är skadligt för miljön, för oss själva och annat levande - och det är som vi vet otroligt mycket - reduceras eller helt och hållet försvinner.
Här måste de gamla industristaterna, i-länderna, gå före med gott exempel. Detta görs dock ej.

Vi kan inte endast skylla på USA och att man inte ratificerat Kyotoprotokollet, det görs inte överdrivet mycket i resten av världen heller.

I och med att nu Kina, Indien och många andra, tidigare ur industriellt-ekonomisk synvinkel underutvecklade länder, genomgår en snabb förvandling av både industriell och postindustriell karaktär med ökande konsumtion som följd, kan detta innebära än större miljöpåvekan globalt sett.

Självfallet måste dessa länder få utvecklas ekonomiskt och industriellt, varför skulle vi i västvärlden ha rätt att neka dem det?
Däremot kunde det vara på sin plats att försöka tillse att de inte gör samma typ av misstag som västvärlden gjort vad gäller den ekonomiska utvecklingen med åtföljande miljöförstöring som på sikt skadar både dem och andra. Detta är dock kanske både för sent och dessutom ogörligt.

I Sverige vill våra politiker och andra beslutsfattare gärna slå sig för bröstet och påstå att vi ligger i framkant vad gäller mijöfrågor men det är självfallet en sanning med modifikation.
Vi har i vårt land som i så många andra länder kolossalt mycket att göra innan vi kan påstå oss ha uppnått någonting på miljöområdet.

Idag har vi i Stockholm en klar himmel, 0-2 grader 'varmt' men ingen snö.
På västkusten har man haft stormar som dock inte var av samma dignitet som 'Gudrun' i januari 2005.
Vädret i Stockholm de närmaste dagarna:
Onsdag
-1°/2° SOL
Torsdag
4°/6° REGN
Fredag
1°/6° REGN
Lördag
1°/3° SNÖBLANDAT REGN.


Litteratur:

Meteorologernas väderbok
Pär Holmgren

Vädermakarna: Människan och klimatet
Tim Flannery

Oväder: Nyheter från en allt varmare värld
Mark Lynas

En varmare värld: Växthuseffekten och klimatets förändringar
Claes Bernes (Naturvårdsverket)


An Inconvenient Truth par sam

English:

During 2006 the weather changes and possible climate changes characterized many of the official debates and discussions in TV and radio. Also among people in general this seemed to be one of the main subjects last year.

It started with the storm 'Gudrun' in 2005 and continued last year (2006) when the beginning of the year started of enormously cold, with great differences in weather from north to south in our country.

Generally it has been a very mild winter this season, one of the mildest for decades and even centuries in some part of the country (Sweden).

The discussions among scientists are of course animated with some polarisation among debaters.
Some see this as 'natural' fluctuations that has been going on for millions of years on Earth, others see it as the evidence of global warming (Wikipedia on global warming) caused by the carbon dioxide and nitrogen pollution generated by cars and industries.

Most scientists see the development as something extraordinary though and most of them seem to agree that human impact on environment is obvious, it's more a question of how much is caused by humans and how much by 'external', 'natural' factors.

Some scientists and debaters even express a positive opinion about the global warming.
We get less long winters and the winter cold will be reduced and, not least in the northern parts of the world, we will experience warmer summers and more warm and temperate climate.
This is maybe in the short run correct for people in the northern parts of the world but how about people south of Sahara and other extremely hot places on Earth? Will they be able to 'enjoy' this? Hardly.

Actually this wouldn't even be an issue if we, as humans, were capable to think in a sensible way.
Why? Because the question whether we cause the global warming or not is one of secondary importance.
The important question to focus on is the one concerning the discharge of unhealthy and poisonous substances and that they, unarguably, are dangerous for every living creature and everything that grows.
We therefore have to reduce the use of these substances.
It's as easy as that even though we - because of our ambition to 'develop' society and create more and more 'gadgets' aimed to 'improve' our living - seem to be unwilling to reach this attainable goal.

It's not only the problem with the USA who refuses to sign the Kyoto protocol (Wikipedia on the Kyoto protocol) and so forth, it's also a great part of the rest of the world that have to undergo great changes.

When the two biggest countries in the world - seen in relation to the population - China and India, now are developing at great speed both economically and industrially, the problems will not diminish.

In Stockholm we do not yet have any snow and it's quite mild for the season.
Today (Wednesday, January third) we have had sunny weather and about 2-4 degrees Celsius. There are some snow coming in over the country but further north and it does not effect Stockholm or the southern parts of Sweden.

Literature:
An inconvenient truth – The planetary emergency of Global warming and
wat we can do about it

Al Gore

Global warming – Understanding the forecast
David Archer

Heat - How to stop the Planet burning
George Monbiot

Fragiele Earth – Views of a changing World
Harpercollins Publishers

Weather
Storm Dunlop

A Dictionary of Weather
Storm Dunlop
(Photo book cover top copied from: http://www.gcrio.org/orders/images/WG3-MitigationofClimateChange.jpg)

0 commentaires: