torsdag, april 12, 2007

A Vindication on Natural Diet and On the Vegetable System of Diet by Percy Bysshe Shelley


Svenska (English below):

Har nyligen läst en eller snarare två essäer skrivna av Percy Bysshe Shelley vilka utgör kraftfulla inlägg till förmån för vegetarisk kontra animalisk föda;
'Den naturliga näringen' som den övergripande titeln har kommit att bli på svenska.

Detta verk är indelat i två delar, nämligen 'Försvar för en naturlig diet' samt 'Om den växtbaserade dieten'.

I dessa två texter argumenterar Shelley synnerligen vältaligt till förmån för att människan borde vända sig bort från animalisk föda och produktion av densamma till vegetarisk.

Här anförs argument som är synnerligen adekvata, stringenta och även idag högaktuella.
Exempelvis tar Shelley upp frågor kring framställningssättet med användande av naturresurser - inte minst vatten och foder - på ett slösaktigt och skadligt sätt, djurens lidande, den moraliska påverkan på människan som varelse utifrån det faktum att vi är beredda att döda och slakta andra levande varelser för att kunna tillgodose vårt behov av näring.
Hur påverkar detta oss i förhållande till annat levande inklusive vår egen art?

Till detta kommer en rad olika argument baserade på vår biologiska konstitution, som exempelvis tarmsystemets och tändernas utformning och hur väl eller illa dessa korresponderar med ätande av kött.

De delar i denna pamflett där Shelley använder sig av osakliga argument är bl.a. de passager i vilka han hänvisar till för den nutida läsaren fullständigt okända män och kvinnor vilka uppnått hög ålder, enligt Shelley, tack vare en vegetarisk diet.

Idag då diskussionens vågor går höga kring frågor om djurhållning, växthuseffekt, vattenbristen i världen etc. utgör denna bok ett intressant och tidigt exempel på tankar som även idag har sin giltighet.

Shelley var förvisso inte den förste att plädera för eller skriva om vegetarianism men man måste nog tillerkänna hans alster ett stort mått av relevans .

För er som redan är vegetarianer alternativt veganer är denna bok ett intressant historiskt dokument som ingalunda tillhör avdelningen arkaiska, daterade, museala föremål.
För dem av er som ännu inte övertygats om vegetarianismens många fördelar framför animaliskt födointag, kan denna bok utgöra ett tankeväckande filosofiskt arbete som kanske kan leda till en omvärdering av synen på vårt födointag.

Läs den!

English:

I have recently read one or rather two essays that constitute a powerful contribution in favour of vegetarian versus animal food:
'A Vindication of Natural Diet' and ´' written by Percy Bysshe Shelley.

In these two texts Shelley extremely eloquent argue in favour of the thought that man should turn away from eating and producing animal foodstuff and instead turn to a vegetarian lifestyle.

He brings forward arguments that are very adequate, stringent and up to this day highly topical.

They arguments concern questions around the production of food using big natural resources - not least water and fodder - in a squanderly and harmful way, the suffering of animals, the moral impact on man as a creature based on the fact that we are prepared to kill and slaughter other living beings in order to satisfy our need for nourishment.

Added to this there are a few arguments in favour of vegetarian food based on our biological constitution; the way our intestines are shaped the shape of our teeth and how well our badly it corresponds with us as 'meat eaters'.
There are some parts in this lampoon where Shelley uses irrelevant arguments, for example where he mention names of people of whom the modern reader never heard and referring to the fact that they have become very old thanks to vegetarian diet.

Today when the problems of how animals are treated by man, the problems of global warming, the lack of water in great parts of the world is heavily debated, this book is a early example of thoughts that are relevant up to this day.

Shelley was by no means the first author or thinker who pleaded for a vegetarian life-style but his little lampoon is well worth reading.

For those of you who are vegetarians, this book is an interesting historical document still being relevant in most parts. For those who are not vegetarians it's an interesting debate book that perhaps could lead someone to reassess the conviction concerning eating meat and if that really is the best way of living from an environmental and health aspect.


(Picture of the book 'A Vindication on Natural Diet' copied from: http://covers.openlibrary.org/b/id/5597042-L.jpg)
(Image/painting Percy Bysshe Shelley copied from: http://www.thefamouspeople.com/profiles/images/p-b-shelley-1.jpg)

0 commentaires: