tisdag, juni 15, 2010

Stoppa kärnkraften!Detta är ett meddelande både till dem som anser att kärnkraften är ett energisystem som borde förpassas till historiens mest undangömda vrår samt dem som anser att det är ett 'säkert' och tillförlitligt energisystem.

Diskussioner i både Sverige och Finland ger vid handen att en utbyggnad av kärnkraften - antingen i antal reaktorer eller i kapacitet per reaktor - är mer trolig än en nedmontering av denna det absolut giftigaste energislag människan någonsin uppfunnit.
Till detta kommer att den uranbrytning som genom decennier skett i olika delar av världen förstört och förgiftat enorma landområden inklusive vattentäkter, vilket i sin tur lett till att de människor, djur och den växtlighet som tidigare där funnits, inte längre existerar.

Ett mer aktivt arbete sker kring alternativa energislag men självfallet kan denna utvecklingstendens påskyndas om våra politiker inte låter sig styras av den mäktiga och penningstinna kärnkraftsindustrin.
Om man redan under sent 1960- och 70-tal initierat de projekt kring förnyelsebar energi som man redan då - och tidigare - förde diskussioner kring, hade vi idag kunnat styra över energiutvinning på dessa alternativa engergislag, varvid energin utvunnen ur kärnkraften, hade kunna minimeras och kanske helt utfasas.
Tyvärr lät sig och låter sig politiker i Sverige likväl som i många andra länder duperas av de insmickrande och löftesrika ord kärnkraftsindustrins representanter presenterar och detta i kombination med ett kortsiktigt synsätt som endast tar i beaktande industrins behov av energi för fortsatt expansion har gjort att forskningen kring andra energikällor legat i träda.

Att kärnkraften är ett "rent engergislag" bygger på uppfattningen att de organ som kontrollerar nivån radioaktivitet kring de olika anläggningarna har pålitliga system att kontrollera detta samt har personal som själva är pålitliga och oavhängiga eventuella influenser från industrin samt att all vetenskaplig forskning kring kärnkraften representerar någon form av 'sanning'. De 'sanningar' vetenskapen presenterar är endast giltiga inom sina egna vetenskapliga paradigm, ej utanför dessa, varför absoluta sanningar inte kan framställas och när det gäller något så livsfarligt som radioaktiva ämnen, kan vi inte endast nöja oss med vetenskapliga 'sanningar'!
En sådan naivitet kan vi alltså inte låta styra de beslut som måste fattas kring kärnkraftens vara eller icke vara.

Vi vet också vilka enorma katastrofer kärnenergi, både i civila och militära sammanhang orsakat.
Vi har en tendens att glömma detta när det rent ytligt inte tycks ske allvarliga incidenter.

Avfallsfrågan är ytterligare en delaspekt av enorm omfattning.
Diskussioner kring hur avfall skall hanteras, var de skall förvaras och på vilket sätt har förts i decennier.
Självfallet säger man från industrins och forskarnas sida att man har löst detta problem men hur kan man "veta" att man löst detta, innan det kan sättas på prov?
Om man utgår från att beräkningarna av skilda radioaktiva isotopers halveringstider kan omfatta flera tusentals år, vem skall slutligen göra bokslut kring huruvida dagens forskare hade rätt?
Våra efterkommande generationer självfallet och jag tror inte att jag skulle vilja leva i en framtid fylld av osäkra förvaringsplatser för utbränt uran, det är tillräckligt traumatiskt att leva i en tid där världen är full av detta det mest dödliga gift 'vi' lyckats uppfinna.

Min förhoppning är att människor i gemen försöker se utöver den trånga horisont som utgörs av här och nu och tankar som skulle kunna sammanfattas i följande rader:
"Jag mår bra och jag ser inte att det tycks finnas risker med kärnkraften, det har ju experterna sagt och dessutom vill jag inte avstå från den lyx jag lever i och den energi jag konsumerar eftersom jag vill kunna fortsätta leva under lika fördelaktiga omständigheter!"
Studera istället denna fråga ur ett långsiktigt och mer mångfacetterat perspektiv och jag tror att vi förstår att ett förnuftigt, intellektuellt förhållningssätt är att sätta stopp för fortsatt utbyggnad av kärnkraften.

Detta i kombination med det faktum att vi i de ekonomiskt mest utvecklade länderna - som Sverige och resten av västvärlden inklusive ett antal andra stater på vår jord - inte behöver använda de kvantiteter energi vi idag konsumerar, i syfte att leva väl. Detta gäller industrin såväl som hushållen.
En truism men alltid lika aktuellt att påminna om.(Photo Tchernobyl copied from: http://www.astrosurf.com/luxorion/Documents/tchernobyl.jpg)
(Photo child affected by the accident in Tchernobyl copied from: http://histobully.canalblog.com/images/Tchernobyl.jpg)
(Photo Three Mile Island copied from: http://nonuclear.se/files/PresidentsCommissionThreeMileIsland197910cover.jpg)

2 commentaires:

Simon Holmström sa...

Jag tror att vi kommer att kunna bibehålla vår "lyx" med ett omstrukturerat energisystem med förnybara energikällor kombinerat med energieffektivisering och nationella energiavtal. Alternativet till kärnkraft är inte kol, olja och gas; det är det jag uttryckligen brukar nämna just som här ovan.

Gunnar Bjursell sa...

Frågan är om vi är i behov av alla de energislukande system som förvisso kan underlätta livet för oss men som samtidigt inte bidrar till mer än materiell utveckling.
Det är den lyx det innebär att ha en eller fler bilar oavsett behovet, att ha en rad olika energislukande apparater i hemmen, oavsett behovet, att alltid ha tänt i alla rum oavsett om vi befinner oss där eller ej etc etc. som jag menar vi kan undvara.
Det kommer inte att innebär en försämrad livsmiljö eller ett försämrat välbefinnande, eftersom detta styrs av andra faktorer.
Tror alltså att energihushållning är positivt oavsett om vi kan generera all den energi vi förbrukar eller ej.