torsdag, oktober 04, 2007

Murder and manslaughter - legislation in Sweden


Svenska (English below):

Justitieminister Beatrice Ask föreslår att man skall se över straffsystemet vad gäller brott som dråp och mord. Detta genom att se till att skillnaden mellan de tidsbestämda straffen och livstidsstraff för denna typ av brott minskar.

Idag kan ett livstidsstraff utgöra mellan 18-25 år för mord emedan det längsta tidsbestämda straffet fortfarande är tio år.

Detta gör att skillnaden i straffsatser mellan de människor som döms skyldiga till mord och människor som har gjort sig skyldiga till exempelvis narkotikabrott inte alltid blir särskilt stora. Jämför man alltså de straffsatser som gäller för dessa två brottstyper, kan de rent spontant kännas ej stå i rimlig relation till varandra.
I de flesta fall skulle vi nog säga att ett mord är ett långt allvarligare övergrepp än ett narkotikabrott.

I de stora flertalet samhällssystem anses det grövsta brott man kan göra sig skyldig till vara att mörda en annan människa.

Dock kan man självfallet komplicera bilden en aning. Det kan ju vara så att en person som gjort sig skyldig till narkotikabrott härigenom indirekt är skuld till fler dödsfall än den som mördat en människa.
Oftast har man då resonerat så att den som gör sig skyldig till narkotiabrott oftast säljer sina ibland dödsbringande produkter till människor vilka är helt på det klara med vad de nyttjar samt de eventuella konsekvenserna av dessa produkter.
Det är t.o.m. så att man kan föra ett resonemang som går ut på att narkotikahandlaren - i alla olika led - i vissa fall utgör en 'räddande ängel' för en person med missbruksproblem.
Sistnämnde får hjälp att fly vardagens bekymmer och livets plågsamheter och kan härigenom med assistans av narkotikan hjälpas stå ut med ett liv som man i princip inte står ut med men som man samtidigt - genom en suicidal handling - inte vågar lämna för gott.

Vad gäller mord eller dråp (skillnaden anses ibland vara stor ibland hårfin) är det så att i vissa fall kan vi som enskilda självfallet känna en viss förståelse för att en människa tar livet av en annan individ.
I andra fall finner vi en sådan handling fullständigt oförklarlig och fylld endast med ondska.

Jag tror de flesta kan känna att mord på en diktator eller en människa som plågar och torterar andra människor kan upplevas fullt logiska i sitt sammanhang.
Däremot är övergrepp på barn - där människor med pedofil läggning förgriper sig på dessa tills de slutligen dör i fruktansvärda plågor - ett mord (dråp) som ingen till försvar kan anföra skäl för. Kanske med undantag för andra pedofiler.
Detta för att nu använda mig av två förhållandevis enkla exempel där vi rent intersubjektivt sällan finner skillnader i människors uppfattning om sådana brott.

Personligen anser jag att det kan vara på sin plats att se till att vissa föreliggande skillnader i straffsatser mellan skilda brott ses över. Detta så att det leder till en större diskrepans mellan exempelvis ett narkotikabrott och ett överlagt och brutalt mord.

Även vad gäller viss ekonomisk brottslighet måste man nog se över lagstiftningen. Dessa brott har en straffsats som ibland tangerar långt värre brott av ovan nämnda karaktär och detta anser jag i de flesta fall inte vara orimligt.English:

The Minister of Justice (Secretary of State for Justice), Beatrice Ask, suggests that one should look over the penalty system in Sweden concerning crimes like manslaughter and murder (homicide).
This would be done by reducing the difference between the time limited sentences and lifetime concerning these kind of crimes.

Today a lifetime sentence can vary between 18-25 years imprisonment while the longest time limited punishment for murder still is and for a long row of years have been ten years.
This leads to that the difference between people sentenced for murder and those who are charged with, for example, drugs crime are quite small, compared with the time limited sentences for murder.

If one compare the legal consequences for these two crimes, one feels spontaneously that there are no reasonable relational difference between the two that is possible to argue for.
In most cases we would say that a murder is a far more serious crime than a narcotics crime.
In the vast majority of societies the worst crime a person can perpetrate is murdering another human being.

Of course we can always complicate the picture somewhat.
It could be so that a person guilty of a narcotics crime indirectly has killed more people than a person who has committed a single murder.
Often the contra argument is that the one guilty of a narcotis crime often sells his sometimes lethal procucts to people who fully know what kind of drugs they use and the possible consequences of using that drug.

Sometimes one also reason that the drug dealers - on different levels - sometimes constitute a 'saving angel' for persons with drug problems.
The latter gets help to flee the problems and torments of life and is through the drugs able to stand a life one in principal can't stand but don't have the courage, through a suicidal act, to leave for good.

When it comes to murder or manslaughter (the difference sometimes is regarded to be immense sometimes subtle) we can sometimes feel some kind of understanding for a situation when one person kills another.
In other cases we see a deed of that kind as totally incomprehensible, only filled with a great amount of evil.

I think most of us can understand that murdering a dictator or someone who has tortured other people can be totally logical in its context.
On the other hand assaults on children where people with a pedophile disposition more or less torture the child until the child in the end dies in terrible torments is a kind of murder noone can argue in defense for. Maybe with the exception for other pedophiles.
I now used two comparatively simple examples where we purely intersubjectively seldom find any differences in peoples opinions concerning these kind of crimes.

Personally I consider it appropriate seing to that there come about a more obvious difference between the legal consequences for different kinds of criminal acts.
This leading to a greater discrepancy between for example narcotics crimes and a premediated and brutal murder.

Also when it comes to certain economic crimes I think one have to look over the legislation. These crimes do sometimes render a punishment that touch far worse crimes like the above mentioned and in most cases this can't be said to be reasonable.


(Photo poster Murder 'Let the evidence speak for themselves' copied from: http://www.rocketxl.com/dev/murder/MurderAd6.jpg)
(Picture 'Manslaughter' copied from: http://www.classicmoviefavorites.com/demille/manslaughter3.jpg)

0 commentaires: